Afkortingen

 
A-groep De Afrikaanse en Aziatische landen in het groepensysteem van de VN
ACP/ACS-landen De in Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan liggende landen die zijn aangesloten bij de Lomé-Conventie met de EG
ADB Asian Development Bank
ADB-SWIF Speciaal West-Irian Fonds bij de ADB
AID Agency for International Development (van de VS)
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
APS Algemeen Preferentieel Systeem (van invoerrechten)
ARP Anti-Revolutionaire Partij
ASC Afrika Studiecentrum
AV-VN Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
AZ (of MinAZ) Ministerie van Algemene Zaken
BEB Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (op EZ)
BiZa (of MinBiza) Ministerie van Binnenlandse Zaken
B-groep De rijke industrielanden in het groepensysteem van de VN
BNP/BBPmp/fk p.h. Bruto Nationaal/Binnenlands Product tegen marktprijzen/factorkosten per hoofd van de bevolking
BNGL/NAM Beweging van Niet-Gebonden Landen / Non-Aligned Movement
BOW Bond van Ontwikkelingswerkers
BRD Bundesrepublik Deutschland
brt bruto register ton (in de zeescheepvaart)
BuZa (of MinBuza) Ministerie van Buitenlandse Zaken
C20 Commissie van Twintig (informele aanduiding van het in 1972 begonnen ministersoverleg over de hervorming van het internationale geldstelsel)
CBI Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
C&CG Consortia & Consultatieve Groepen (voor de coördinatie van bilaterale hulp van een aantal donorlanden aan een ontwikkelingsland; deze afkorting zal ook worden gebruikt wanneer slechts één Consortium of Consultatieve Groep wordt bedoeld)
CCEI Coördinatie-Commissie Europese Integratie- en Associatieproblemen
CCOS Coördinatie-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (hier ook gebruikt voor de voorloopster van deze interdepartementale coördinatiecommissie die van 1964 tot 1975 de ambtelijke afkorting Cc.HMOL droeg)
CDA Christen Democratisch Appèl
CDP – UN Committee for Development Planning (‘Commissie-Tinbergen’)
– Consultants for Development Programs (particulier onderzoeksbureau in Nederland)
Cebemo Centrale voor Bemiddeling bij Medefinanciering Ontwikkelingsprogramma’s (na 1996 opgegaan in ‘Bilance‘)
CESO (zie SOO)
CF Common Fund/Gemeenschappelijk Fonds (voor grondstoffen)
CFA-zone Landen in West-Afrika die deelnemen aan de Franse Communauté Financière Africaine
C-groep De Latijns-Amerikaanse landen in het groepensysteem van de VN
CHU Christelijk Historische Unie
CIDA Canadian International Development Agency
CIES/CIEC Conferentie over Internationale Economische Samenwerking (CIEC in het Engels, wel eens informeel aangeduid als de ‘Noord-Zuid-dialoog’)
cif cost, insurance & freight (meegerekend in de prijs)
CKH Centrale Kamer voor Handelsbevordering
CMC Centraal Missie Commisariaat
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
CONS Commissie Ontwikkelingssamenwerking Nederland-Suriname (met volgnummer: de betreffende halfjaarlijkse vergadering daarvan)
COW Committee of the Whole (Commissie van alle leden van de VN voor overleg over Noord-Zuid-vraagstukken)
CPB Centraal Planbureau
CPN Communistische Partij Nederland
CRM (of MinCRM) Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
CW Comptabiliteitswet
DAC Development Assistance Committee (van de OESO)
DB of db Dagelijks bestuur
DD-1, 2 etc. Development Decade (waarvan het eerste de jaren zestig betrof, enz.)
DES Directie Economische Samenwerking (van BuZa)
DFO Directie Financieel-Economische Ontwikkelingssamenwerking (van Bu-Za).
DFO/IB Bureau Banken en Investeringen van DGIS (BuZa)
DG Directeur-Generaal, of Directoraat-Generaal.
DGES Directoraat-Generaal Europese Samenwerking van BuZa; afkorting ook gebruikt voor de chef van DGES, de Directeur-Generaal Europese Samenwerking
DGIS Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking van BuZa; afkorting ook gebruikt voor de chef van DGIS, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
D-groep De Oostbloklanden in het groepensysteem van de VN
DIO Directie Internationale Organisaties van BuZa
DM Deutsche Mark
DOM Départements d’Outre-Mer (van Fraknkrijk)
DOS Directie Ontwikkelingssamenwerking Suriname (op BuZa)
DS’70 Democratisch Socialisten ‘70
DTH Directie (Internationale) Technische Hulp (op BuZa).
D’66 Democraten ’66 (vanaf 1981 onder de afkorting D66)
Ecosoc Economic and Social Council (van de VN)
Ecu / ECU European Currency Unit
EEG Europesche Economische Gemeenschap
EG Europese Gemeenschap (tot in 1993)
EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staat
EIB Europese Investeringsbank
EOF Europees Ontwikelingsfonds
EP Europees Parlement
ER Europese Raad (van staatshoofden en regeringsleiders)
ERE Europese Rekeneenheid
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam
Euratom Europese voor Atoomenergie
EZ (of MinEZ) Ministerie van Economische Zaken
FAO Food and Agriculture Organization (van de VN)
Fin. (of MinFin) Ministerie van Financiën
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
fob free on board (alleen kosten tot aan inlading meegerekend)
G7 en G8 Groep van 7 resp. 8 (opvolgers van het topoverleg van de economisch belangrijkste landen dat in 1976 in Rambouillet begon met zes landen).
G10 Groep van 10 (de belangrijkste landen binnen het IMF)
G20 De latere Groep van 20 landen van het economische wereldoverleg
G24 Groep van 24 ontwikkelingslanden, die namens de G77 participeert in de internationale monetaire discussie.
G77 Groep van 77 (collectief van ontwikkelingslanden)
GASM Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (van de EEG)
GNP/GDP p.c. Gross National/Domestic Product per capita
GOM Gemeenschappelijk Overleg Medefinanciering (van MFO’s en overheid)
GPV Gerformeerd Politiek Verbond
GSO Gemenebest-Suikerovereenkomst
HDPO Hoofd Dienst Personeel en Organisatie (bij BuZa)
HIPC-initiatief Initiatief ten behoeve van Heavily Indebted Poor Countries
Hivos Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking
IAC Internationaal Agrarische Centrum
IAO Internationale Arbeidsorganisatie
IBRD International Bank for Reconstruction and Development (de Wereldbank)
ICCO Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingsprojecten
ICO Internationale Cacao-Overeenkomst
IDA International Development Association
IDB Inter-American Development Bank
IDPAD / Idpad Indo-Dutch Progamme on Alternatives in Devolpment
IFC International Finance Corporation
IFDA International Foundation for Development Alternatives
IKON Interkerkelijke Omroep Nederland
IILC Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek
ILET Instituto Latino Americano de Estudios Transnacionalis (Mexico)
ILO International Labour Organization (of: International Labour Office, het secretariaat van de organisatie)
IMCO International Maritime Consultative Organization (van de VN)
IMF Internationaal Monetair Fonds
ING Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (sinds 2011: Huygens ING)
IOV/IOB Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde (in 1996 veranderd in: Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie)
IPC Integrated Programme on Commodities/Geïntegreerd Grondstoffenprogramma
IRHP Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek (ambtelijk overleg onder leiding van EZ-BEB)
ISEA Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden van de SER
ISMOG (of Ismog) Instituut voor Sociaal-economische Studie van Minderontwikkelde Gebieden (Universiteit van Amsterdam).
ISO Internationale Suikerovereenkomst
ISS Institute of Social Studies (Den Haag)
ITC International Training Centre for Aerial Survey
ITH Internationale Technische Hulp
JVC Jongeren Vrijwilligers Corps
Kabna Kabinet voor Antilliaanse Zaken
Kabsna Kabinet voor Surinaamse en Antilliaanse Zaken
KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen
KITLV Konklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
KNAW Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
K & O Werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking
KVP Katholieke Volkspartij
LC’s Liner Conference(s)
LMC Like-minded Countries (Gelijkgezinde Landen)
L&V (of MinL&V) Ministerie van Landbouw en Visserij (kort na de oorlog: LV&V, inclusief Voedselvoorziening)
MEV Macro-economische Verkenning (jaarlijkse publicatie van het CPB)
MFO’s Particuliere organisaties deelnemend in het Medefinancieringsprogramma
MFP Medefinancieringsprogramma
MiTaCo/MITACO Ministeriële Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinanatie (1975-’77)
mln. miljoen
MNO(‘s) / mno(‘s) multinationale onderneming(en)
MOL(’s) Land of landen officieel erkend als Minst Ontwikkelde Landen
MOP Meerjaren Ontwikkelingsplan (van Suriname)
MP Minister-President
MR Ministerraad
mrd. miljard
MSA-landen Ontwikkelingslanden die het hevigst werden getroffen door de verschillende economische crises van de jaren zeventig (half ontleend aan de Engelse omschrijving ‘most seriously affected developing countries’)
MTN Multilateral Trade Negotiations (informeel: Tokio-ronde)
MVA Multi-Vezel-Akkoord
MvT Memorie van Toelichting (bij Rijksbegroting, Hoofdstuk…)
NAM Non-Aligned Movement (zie ook BNGL)
NAR In zwang geraakte afkorting voor: Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-ontwikkelde Landen; waarvan de naam in februari ’75 veranderde in: Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NCDO Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (opvolgster van de NCO sinds 1995)
NCM Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij
NCO Aanvankelijk: Nationale Commissie Ontwikkelingsstrategie 1970-1980 (informeel: de ‘Commissie-Claus’). Vanaf februari ’74: Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking
NCW Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
NEH Nederlandse Economische Hogeschool (de eerdere naam van de EUR).
NEHEM/Nehem Nederlandse Herstructureringsmaatschappij
NEI Nederlands Economisch Instituut (in 2000 opgegaan in Ecorys)
NESBIC/Nesbic Netherlands Students’ Bureau for International Cooperation
NGO’s Non-Gouvernementele Organisaties
NIB Nationale Investeringsbank (voorheen informeel de Herstelbank)
NIEO Nieuwe Internationale Economische Orde, of: New International Economic Order
NIO Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden
NIO-Vereniging Nederlandse Vereniging voor een Nieuwe Internationale Orde
NIVV Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken
NKV Nederlands Katholiek Vakverbond
NNIfk Netto Nationaal Inkomen tegen factorkosten
NOF Nederlandse Overzeese Financieringsmaatschappij
Non-ODA Niet aan ODA-criteria beantwoordende overheidsuitgaven in het kader van ontwikkelingssamenwerking
Norad Norwegian Agency for International Development
Nota BOS Nota Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking
Novib Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand/Samenwerking
ntb’s niet-tarifaire (handels)barrrières
NUFFIC/Nuffic Netherlands Universities’ Foundation for International Cooperation
NVV Nederlands Verbond van Vakverenigingen
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
O&W (of MinO&W) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
ODA Official Development Assistance
OESO/OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling / Organisation for Economic Co-operation and Development
OG (of MinOG) Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
OK&W (of MinOK&W) Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
O&W (of MinO&W) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
OOF Other Official Flows (zie ook Non-ODA)
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries
OPIT Overleg Particulier Initiatief Tropenartsen
OR (of MinOR) Ministerie van Overzeese Rijksdelen
ORET (programma voor) Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties
OS Ontwikelingssamenwerking (ook: de OS-minister en zijn staf op BuZa)
OSWEP-nota Nota Ontwikkelingssamenwerking in Wereld-Economisch Perpectief
O&W (of MinO&W) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
PLOS Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking te Paramaribo.
plv. Plaatsvervangend (gevolgd door functieaanduiding)
PPR Politieke Partij Radikalen
PSP Pacifistisch Socialistische Partij
PUO Programma voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking
PV Permanent Vertegenwoordiger
PvdA Partij van de Arbeid
qr’s quantitative (trade) restrictions
RAWOO Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkelingssamenwerking
REA Raad voor Economische Aangelegenheden (onderraad van de ministerraad)
REZ Raad voor Europese Zaken (onderraad van de Nederlandse ministerraad)
RHSvTL Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw
RIO Reshaping the International Order (boektitel en projectnaam)
SA Bureau Beleidsvoorbereiding van DGIS en Secretariaat NAR
Sanpad South Africa Netherlands Programme on Alternatives in Development
SAV-VN Speciale zitting(en) van de Algemene Vergadering van de VN
SDR’s Special Drawing Rights (‘papiergoud’ van het IMF).
SER Sociaal-Economische Raad
SG Secretaris-Generaal of Secretary General
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
SID Society for International Development
SIDA Swedish International Development Authority
SNAP Substantieel Nieuw Actie-Programma voor de MOL’s in de jaren tachtig
SNV Stichting Nederlandse Vrijwilligers
SOMO Stichting Onderzoek Multionale Ondernemingen
SOO (later: SOB en CESO) Stichting Ontwikkelingshulp op het gebied van Onderwijs (later: St. Onderwijsbijstand aan, en Centrum voor de Studie van Onderwijs in Ontwikkelingslanden)
SOW Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening
SoZa (of MinSoza) Ministerie van Sociale Zaken
SoZa&V (of MinSoza&V) Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sticusa Stichting Culturele Samenwerking (die oorspronkelijk ook Indonesië omvatte, naast Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederland)
SU Sowjet-Unie
TAS Tijdschrift voor Anti-imperialisme Scholing
TOM Territoires d’Outre-Mer (van Frankrijk)
UCOD University Clearing Office for Developing Countries (België)
Uncitral United Nations Commission on International Trade Law
UNCTAD/Unctad United Nations Conference on Trade and Development
UNCSTD/Uncstd United Nations Conference on Science and Technology for Development
UNDP United Nations Development Programme
UNESCO/Unesco United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization
UNIDO/Unido United Nations Industrial Development Organization
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration
V&B (of MinV&B) Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
V&M (of MinV&M) Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
V&RO (of MinV&RO) Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
V&W (of MinV&W) Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VCO Vaste Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (van de Tweede Kamer)
VDO Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking van DGIS/Buza
VMP Vice-Minister-President
VNO Verbond van Nederlandse Ondernemingen
VN Verenigde Naties
VR Volksrepubliek
VS Verenigde Staten van Amerika
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
WCARRD World Conference on Agrarian Reform and Rural Development
WEC World Employment Conference
WFP World Food Programme
WHI Wet Herverzekering Investeringen (in het buitenland)
WHO World Health Organization
WIF West-Irian Fonds (Fundwi volgens de VN)
WOTRO/Wotro Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen en Ontwikkelingslanden (onderdeel van NWO)
WRvK Wereldraad van Kerken
WTO World Trade Organization (opvolger van GATT)
z.p. (in samenstellingen met ‘minister’) zonder portefeuille

Licentie

Ministers voor de schone schijn? Copyright © 2019 by Huub Coppens. Alle Rechten Voorbehouden.

Deel dit Boek