Bronnen

Aarden, M. & H.Lockefeer (1978): De Koning over beleid voor Derde Wereld: Ideeën Pronk verwezenlijken, de Volkskrant, 4 februari.

Abraham, J.P. (1967), De Ontwikkelingshulp van de Verenigde Staten, in Achtste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres (1967), Deel 2, p. 523-575.

Acemoglu, D. & J.A. Robinson (2013), Why Nations Fail; The origins of power, prosperity and poverty, Profile Books Ltd., London.

Achtste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres (1967), De Ontwikkelingshulp, gezien vanuit het standpunt der hulpverlenende landen (Delen 1, 2, en 3), Seminarie voor Toegepaste Economie, Rijksuniversiteit Gent.

Ahuja, K., H. Coppens and H. van der Wusten, eds. (1993), Regime Transformations and Global Realignments; Indo-European Dialogues on the Post-Cold War World, Sage Publications, New Delhi etc.

Akkermans, R. (1969), De Nederlandse partijen en het Nederlandse parlement over ontwikkelingshulp, Interkerkelijk Vredesberaad Cahiers voor Vredesvraagstukken, Nr. 4 (september), p. 36-41.

Algemene Rekenkamer (1979), Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1978, Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15 544, nrs. 1-2, 30 maart).

−−−−−−−−−−−−−−−− (1980), Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1979, Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 16 116, nrs. 1-2, 28 maart).

Alting von Geusau, F.A.M., ed. (1969), Economic relations after the Kennedy Round, A.W. Sijthoff, Leyden.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (1977), The Lomé Convention and a new international economic order,A.W.Sijthoff, Leyden.

Amuzegar, J. (1977), Een requiem voor de Noord-Zuid-conferentie (vertaling van een artikel uit Foreign Affairs, Vol. 56, No. 1 (October 1977), p. 136-159), Internationale Samenwerking, jg. 10, no. 10, p. 418-429.

Arian, M. (1972), Jan Pronk: Geen vierde Unctad meer! Als er niet eerst machtsvorming plaatsvindt aan de kant van de derde wereld, De Groene Amsterdammer, no. 24, 6-12 juni.

Arndt, H.W. (1987), Economic Development; The History of an Idea, The University of Chicago Press, Chicago and London.

Arninkhof, G. (1979), Investeringen stellen ontwikkelingslanden voor keus: Kapitalisme of armoede? Bondgenoot, 7 september, p.10.

Baalen, C. van, & A.van Kessel (20012), De kabinetsformatie in vijftig stappen, Boom, Amsterdam.

Baar, D.-J. van (2012), De grote broek van Biesheuvel (recensie van Scholten 2012), de Volkskrant, 9 juni 2012.

Baat Doelman, B.B.de (1982), Jaarvergadering IMF en Wereldbank, Economisch-Sta-tistische Berichten, 67e jg, no. 3378, 27 oktober, p. 1166-1168.

Baehr, P.R.& M.C.Castermans-Holleman (1990), The Promotion of Human Rights — The Netherlands at the UN, in Baehr & Castermans-Holleman, eds, (1990), p. 23-34.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− eds.(1990), The Netherlands and the United Nations − Selected Issues, T.M.C.Asser Instituut, The Hague.

B.A.F. (Biafra Actie Comité), red., (1969, Biafra, Achtergronden van een strijd, Am-sterdam.

Bakker, A.F.P. (1981), De beleidscondities van het Internationale Monetaire Fonds, Economisch-Statistische Berichten, 66e jg, no.3293, 18 februari, p.152-159.

—————– (1994), The Liberalization of Capital Movements in Europe (proefschrift), Amsterdam.

Bakker, S. (2013), Made in Helmond, Volkskrant Magazine, 19 oktober 2013, p. 28-33.

Balassa, B. (1965), Tariff Protection in Industrial Countries: An Evaluation, Journal of Political Economy (December).

−−−−−−−−− (1968), The effects of the Kennedy Round on the exports of processed goods from developing countries, Unctad (TD/69, February).

Ban, A.W. van den (1969), Evaluatie van evaluatie, Internationale Spectator, jg. xxiii, no. 11, 8 juni, p. 1076-1090

Baneke, F.A.J. & C.J.Jepma (1999), Nederlands belang en ontwikkelingsbelang; Bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking vanaf de jaren zeventig, in Nekkers & Malcontent, red.(1999), p. 263-281.

Baran, P.A. (1957), The Political Economy of Growth, Pelican/Penguin Books, Harmondsworth, 1973.

Barents, R. (1979), Het aardoliecrisismechanisme van de EG en het IEA, Economisch-Statistische Berichten, 64e jg, no. 3213, 18 juli, p. 713-718.

Barman Chandra, R. & P.van Stuijvenberg (1987), The Indo-Dutch Programme on Alternatives in Development (IDPAD); A review of its activities 1983-1986, ICSSR-New Delhi/IMWOO, Den Haag.

Barnaby, F. (1977), De militarisering van de Derde Wereld, Internationale Spectator, jg.xxxi, 3, maart, p. 167-175.

Beaufort Wijnholds, J.A.H. de (1987), Het IMF in een nieuwe fase, Economisch Statistische Berichten, 72e jg., No. 3598, 18 maart, p. 256-261.

Beerends, H. (1981), 30 Jaar Nederlandse Ontwikkelingshulp 1950-1980, Uitgave Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Utrecht.

Beerends, H., & P.van Tongeren (1979), 25 jaar Derde-Wereldbeweging in Nederland, Internationale Spectator, jg. xxxiii, no.3, maart, p. 158-166.

Beerends, H., & M.Broere (2004), De bewogen beweging; Een halve eeuw mondiale solidariteit, Amsterdam, KIT Publishers.

Benthem van den Bergh, G.van (1975), Honderd jaar ontwikkelingsvraagstuk (II), Economisch Statistische Berichten, 60e jg., No. 2989, 12 februari, p. 155.

Berg, R.van den (1989), De oprichting van de Raad en de eerste periode van advisering 1964-1970, Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking, SDU (offset), Den Haag.

Berg, A.H., & A.B.Ringeling (1992), De verbouw van het kaartenhuis; over de verkaveling en herverkaveling van departementen, Bestuurskunde (themanummer departementale herindeling), Jg.1, no. 2, p. 85-96.

Bertholet, C.J.L. (1965). Het ontwikkelingsprobleem in sociaal perspectief (Dissertatie, Katholieke Hogechool, Tilburg; handelseditie bij Rotterdam Universitaire Pers, 1967).

Bhagwati, J.N. (1967), Tying of Aid, Unctad TD/7.

Bibeb (1971), Minister Berend-Jan Udink: ‘Het komt allemaal goed’, Vrij Nederland, jg.30, 13 maart, p. 1 en 3.

Bieckmann, F. (2004), De wereld volgens prins Claus, Mets & Schilt, Amsterdam.

Bieckmann, F. & E.Lammers (2008), HIVOS! 1968-2008; Een onvoltooide geschiedenis van hulp naar andersglobalisme, Mets & Schilt, Amsterdam

Biersteker, H. (1973), Als het Jan Pronk niet lukt, lukt het niemand (Trouw, 17 mei 1973).

−−−−−−−−−− & H.A.J.Coppens (eds.) (1970), Towards Internationalised Development Actions (verslag van een conferentie in Egmond aan Zee, 1-4 april 1970), Novib, Den Haag.

Bik, J.M. (2004), Juliana en de raketten, NRC Handelsblad, 23 maart.

Bischoff (van Heemskerck), S.C. (1979a), Waartoe een nieuwe strategie? (II), De onderhandelingen, Internationale Samenwerking, 1979-1, p. 4-7.

Bischoff van Heemskerck, S.C. (1979b), UNCTAD I t/m V en de Nederlandse houding op deze conferenties, Economisch-Statistische Berichten, 64e jg., no.3221, 12 september, p. 916-921.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (1979c), UNCTAD V – Overzicht en evaluatie, Internationale Spectator, jg. xxxiii, no.9, september, p. 527-537.

Bleich, A. (2008), Joop den Uyl 1919-1987; Dromer en doordouwer, Balans, Amsterdam.

Boer, C.W.M. den (1975), Het Algemene Preferentiestelsel van de EEG (proefschrift Katholieke Hogeschool Tilburg, 17-12-1975), Cedla Incidentele Publi-caties, Amsterdam, No. 5, 1975.

Boertien, C. (1972a), Verdere integratie van Europa is van groot belang voor een actieve ontwikkelingspolitiek (voordracht aan de Katholieke Hogeschool Tilburg op 21 september, Internationale Samenwerking, jg.5, no. 8, oktober, p. 174-178.

−−−−−−−−−−(1972b), Problematiek van de internationale handel (toespraak tot de jaarvergadering van de Europese Handelshuizen in Rotterdam, 12-10’72), Internationale Samenwerking, jg.5, no.9, november, p. 213-216.

Bol, D. (1976), Minister Pronk en de doos van Pandora; Commentaar op de Nota Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking, Internationale Spectator, jg. xxx, nr.9, september, p. 501-513.

−−−−− (1978), Ontwikkelingssamenwerking: wie helpt wie?, in Huizer, red. (1978), p. 63-93.

−−−−− (1989), Houdt de hulp het vol? Internationale Spectator, jg. xliii, nr.3, maart, p. 176-182.

Bolhuis, J.van (1990), Amateurisme als doel, incompetentie als uitkomst; Het personeelsbeleid van Buitenlandse Zaken en de gevolgen, Internationale Spectator, jg. xliv, nr.3, maart, p. 159-165.

Boorsma, P.B. (1979), De nota over de voortgang van Bestek ’81, Economisch-Statistische Berichten, jg. 64, No. 3200, 11-18 april, p. 367-370.

Bootsma, P., & W. Breedveld (1999), De verbeelding aan de macht; Het kabinte-Den Uyl 1973-1977, (4e herziene druk 2000), Sdu Uitgevers, Den Haag.

Bos, H.C. (1972), Evaluatie van particuliere buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden, Internationale Spectator, jg. xxvi, nr.21, 8 december, p. 1989-2000.

−−−−−−− (1974), Particuliere buitenlandse investeren in ontwikkelingslanden, EconomischStatistische Berichten, jg. 59, No. 2970, 25 september, p. 832-835+837.

−−−−−−− (1977), Balans van een beleid, Internationale Spectator, jg. xxxi, nr.9, september,533-535.

−−−−−−− (1979), UNCTAD en DD3, Internationale Spectator, jg. xxxiii, nr.9, september, 543-545.

Bos, H.C., M.Sanders, & C.Secchi (1974), Private foreign investment in developing Countries; A quantitative study om the evaluation of the macro-economic effects, D.Reidel Publ.Comp., Dordrecht/Boston.

Bos, J., & G.H.A.Prince (1999), Partners in ontwikkeling; De beginperiode van het (kerkelijke) particuliere ontwikkelingswerk, in Nekkers & Malcontent, red. (1999), p.163-182.

Bossema, W. (2019), Het komende jaar wordt een wilde rit, in: de Volkskrant, 28 november 2019, p. 21.

Bouma, E. & R.J.Tjeerdsma (1993), De besteding van ontwikkelingsgelden in Nederland, Openbare Uitgaven, jg.25, nr.3, p.124-134.

Bouman, F.J.A. (1969), Evaluatie van de Nederlandse ontwikkelingshulp, Bijlage VII: Het Nederlandse vrijwilligersprogramma, Tilburg (uitgave Werkgroep Evaluatie Ontwikkelingshulp).

Bouwman, R. (2002), De val van een Bergredenaar; Het politieke leven van Willem Aantjes, Boom, Amsterdam.

Boven, Th.C. van, (1970), Economische exploitatie van de oceaanbodem, Internationale Samenwerking, 3e jg., no.7 (oktober), p.218-220.

Bovenkerk, F. (1977), Het sprookje van Suleiman, of hoe een aardig idee voor ontwikkelingssamenwerking aan zijn eind kwam, Intermediair, 13e jg., nr.47, 25 november, p.21-25.

Brand, W. (1979), Het probleem van de armsten, Economisch-Statistische Berichten, jg. 64, No. 3218, 22 augustus, p.839-843.

Brandsma, Margriet, & Pieter Klein (1996), Jan Pronk. Rebel met een missie, Scheffers, Utrecht

Brandt, W. et al. (1980a), North-South: A Programme for Survival (Report of the Independent Commission on International Development Issues), Pan Books, London.

−−−−−−−−−−−−(1980b), Het Brandt-rapport; Een overlevingsprogramma, Staatsuitgeverij, Den Haag.

−−−−−−−−−−−− (1983), Common Crisis North South: Co-operation for World Recovery, Pan Books, London

Bregman, R. (2019), De meeste mensen deugen; Een nieuwe geschiedenis van de mens, De Correspondent, Amsterdam

Breman, Jan (1977), Het nieuwe regime in Azië; De overgang van de weke naar de harde staat, Internationale Spectator, jg.xxxi, no. 3, maart, p. 137-151.

−−−−−−−−− (1989), Taming the Coolie Beast, Oxford University Press, Oxford.

Brenninkmeyer, V.C.R. (1979), Projecten, evaluatie en inspectie van het Medefinancieringsprogramma, Internationale Spectator, jg. xxxiii, nr.6, juni, p.337-347.

Broertjes, P. (1985), NCO gegriefd: ‘Minister Schoo heeft deze zaak politiek verkocht’, de Volkskrant, 16-7-1985.

−−−−−−−−− (1991), Jan de Koning: ‘Als wij het willen, dan houden wij die vierhonderd miljoen mensen in Afrika in de kost’ (interview), in Schaepman, red. (1991), p.144-158.

−−−−−−−−− & K.Waagmeester (1991), Jan Pronk: ‘Je wilt toch iets afmaken, iets neerleggen wat beklijft. En dus ga je steeds sneller, ga je mensen opjagen’ (interview), in Schaepman, red. (1991), p.95-116.

Brookfield, H. (1975), Interdependent Development, Methuen, London.

Brouwer, J.W. (2008), Nederlands grootste onderhandelaar; Dirk Pieter Spierenburg (1909-2001), in Zwan et al.,red. (2008), p. 119-132.

Brouwer, J.W. & J.van Merriënboer (2001), P.J.S.de Jong, een biografie: Van buitengaats naar Binnenhof, Sdu Uitgevers, Den Haag.

Bruggeman, J. (2011), Een zaak van gemeenten; 10 jaar VNG International in historisch perspectief, Stad en Bedrijf, Rotterdam.

Brugman, J. (1968), De illusie van de ontwikkelingshulp, Holland Maandblad, jg.9, no.253, december.

−−−−−−−− (1969a), Ontwikkelingshulp is een lapmiddel, Nieuwe Rotterdamse Courant, 11 januari.

−−−−−−−− (1969b), De polemiek over ontwikkelingshulp, Hollands Maandblad, jg.10, no. 255, februari, p.7-12,

Buddingh’, H. (1999), Geschiedenis van Suriname, Het Spectrum, Utrecht.

Carmaux, O.J. & D.Huisman (1986), Nederlandse investeringen in ontwikkelingslanden, SMO Informatief 86-2, SMO, Den Haag.

Cassen, R. et al., eds. (1982), Rich Country Interests and Third World Development, Croom Helm, London & Canberra.

Caufield, C. (1996), Masters of Illusion; The World Bank and the Poverty of Nations, Pan Books, London & Basingstoke, 1998.

CBS (1971), Statistisch Zakboek 1971, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag.

−−− (1994), 1899-1994 Vijfennegentig jaar statistiek in tijdreeksen, CBS-publicaties, SDU/Uitgeverij, ’s-Gravenhage.

Chin, H.E. (1971), Suriname: ontwikkelingshulp en economische ontwikkeling, Internationale Spectator, jg. XXV, Nr.15, 8 september, .1441-1459.

Clerx, J.M.M.J., P.G.T.W. van Griensven & R.J.J. Stevens, red.(1993), De macht van ministers van Financiën, SMO-Informatief 93-5, Den Haag.

Cohen, R. (1980), De tweede ACS-EEG-overeenkomst, of Lomé II, Internationale Spectator, XXXIV, Nr.9, september, p.513-521.

Commonwealth Secretariat (1982), The North-South Dialogue – Making it Work, Report by a Commonwealth Group of Experts, London.

Cooper, Ch. & J.VerLoren van Themaat (1989a), Dutch Aid Determinants, 1973-85: Continuity and Change, in: Stokke, O., ed. (1989), p.117-157.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (1989b), The Netherlands: Principles and Pragmatism, in: Pratt, C., ed. (1989), p.70-103.

Coppens, H.A.J. (1966a), De Tweede Kamer over de Nederlandse ontwikkelingsbijdrage 1966, Nesbic Bulletin, jg.1, nr.2 (februari), p.33-39.

−−−−−−−− (1966b), De pers over de commissiedebatten, Nesbic Bulletin, jg.1, nr.2 (februari), p.40-41.

−−−−−−−− (1967), Kreten in de Kamer, Nesbic Bulletin, jg.2, nr.8/9 (augustus/september), p.207-211.

−−−−−−−− (1968a), De conferentie en het handvest van Algiers, Nesbic Bulletin, jg.3, nr.1 (januari), p.2-14.

−−−−−−−− (1968b), Pappie, wat deed jij nou in New Delhi? Hoe progressief was Nederland op UNCTAD-2 in New Delhi?, Wending, jg.23, no.4, juni, p.275-287 (herdrukt in Coppens & Scherpenzeel 1968, p. 118-128).

−−−−−−−− (1970), Ontwikkelingshulp als argument voor bestedingsrem, Trouw, 5 oktober.

−−−−−−−− (1971), Europa en de ontwikkelingslanden, Internationale Samenwerking Cahier 8 (juni), NOVIB/Keesing, Den Haag.

−−−−−−−− (1972a), Tussen New Delhi en Santiago II, Internationale Samenwerking Cahier nr.11 (februari), NOVIB/Keesing, Den Haag.

−−−−−−−− (1972b), Vooruitzichten voor UNCTAD, Internationale Spectator, jg.xxvi, Nr. 5, 8 maart, p.443-460.

−−−−−−−− (1972c), The European Community and the developing countries seen in global perspective, in: Everts Ph.P. (ed.), 1972, p.135-183.

−−−−−−−− (1973a), Na achttien jaar (kanttekeningen bij redevoering van koningin Juliana in 1955 – interview), VU Magazine, Jg. 2, no. 8, september 1973, p. 31-38.

−−−−−−−− (1973b), Recensie I.W.Zartman (1971), Internationale Spectator, jg.xxvii, Nr. 5, 8 maart, p. 174-177.

−−−−−−−− (1975), Honderd jaar ontwikkelingsvraagstuk (I), Economisch Statistische Berichten, 60e jg., No. 2989, 12 februari, p. 152-54.

−−−−−−−− (1976), Pronks beleidsfilosofie: keerpunt in nood? Overzicht internationale universitaire samenwerking, jg. vi, nr.2 (oktober), p.10-15.

−−−−−−−− (1977), Pronk is/was nog maar halverwege, Internationale Spectator, jg.xxxi, Nr. 9, september, p.538-541.

−−−−−−−− (1981), De Nieuwe Internationale Economische Orde, de armste groepen en het socialistisch reformisme: We willen wel, maar kùnnen we ook? in: WBS (1981), p.5-84, plus Nawoord, p.175-204.

−−−−−−−− (1986), De NIEO: Niet Gewenst? Niet Nieuw Genoeg? Niet Haalbaar?, Transaktie, Jg.15, nr.1, p.25-45.

Coppens, H.A.J. & D. Scherpenzeel (1968), UNCTAD II – Verslag van de conferentie, Internationale Samenwerking Cahier no.3, NOVIB/Keesing, Den Haag.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (1972a), Interview met Minister Boertien kort na UNC-TAD-3, UNCTAD-in-formatie, no. 44, 26 mei.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (1972b), Verslag van Unctad III, Internationale Samenmenwerking Cahier no.13 (november), NOVIB/Keesing, Den Haag.

Coppens, H.A.J., G.Faber & E.Lof (1977), European Community’s Security of Supply with Raw Materials and the Interests of Developing Countries: The Need for a Co-operative Strategy, in: Alting von Geusau, ed. (1977), p.161-187 en 225-239.

CPB (1967), Varianten voor de ontwikkelingshulp door de overheid; een macro-economische analyse, Centraal Planbureau, (eerste versie; 315/D’67), 6 oktober, Den Haag.

−−− (1969), Varianten voor de ontwikkelingshulp door de overheid; een macro-economische analyse, Centraal Planbureau, Monografie N.11, Staatsdrukkerij, Den Haag.

Cutajar, M.Z. & A. Franks (1967), The Less Developed Countries in World Trade, Overseas Development Institute, London.

Daalder, I.H. & J.M. Lindsay, De lege troon; Hoe Amerika afstand doet van zijn rol als wereldleider, Spectrum, Amsterdam.

DAC (1968), Development Assistance, 1968 Review, OECD, Paris.

−−−− (1969), Development Assistance, 1969 Review, OECD, Paris.

−−−− (1970), Development Assistance, 1970 Review, OECD, Paris.

−−−− (1971), Development Assistance, 1971 Review, OECD, Paris.

−−−− (1972), Development Co-operation, 1972 Review, OECD, Paris.

−−−− (1973), Development Co-operation, 1973 Review, OECD, Paris.

−−−− (1974), Development Co-operation, 1974 Review, OECD, Paris.

−−−− (1975), Development Co-operation, 1975 Review, OECD, Paris.

−−−− (1976), Development Co-operation, 1976 Review, OECD, Paris.

−−−− (1977), Development Co-operation, 1977 Review, OECD, Paris.

−−−− (1978), Development Co-operation, 1978 Review, OECD, Paris.

−−−− (1979), Development Co-operation, 1979 Review, OECD, Paris.

−−−− (1981), Development Co-operation, 1981 Review, OECD, Paris.

−−−− (1982), Development Co-operation, 1982 Review, OECD, Paris.

−−−− (1983), Development Co-operation, 1983 Review, OECD, Paris.

−−−− (1985), Twenty-five years of development co-operation, A review; 1985 Report, OECD, Paris.

−−−− (1991), Development Co-operation, 1991 Report, OECD, Paris.

−−−− (1994), Development Co-operation, 1993 Report, OECD, Paris.

Dales, G.D. (1982), Het overleg over het Geïntegreerde Grondstoffenprogramma van Unctad; Een politiek-economische analyse, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.

Dalmeijer, M.C.M. (1995), FMO: Geld en nog veel meer; 25 jaar beleid en praktijk van investeren in ontwikkeling, Sdu Uitgeverij, ’s-Gravenhage.

Dam, F.van (1964), Onbehagen rond de ontwikkelingshulp, Inaugurale Rede Rijksuniversiteit Groningen, 5 mei, J.B.Wolters, Groningen.

−−−−−−−− (1974), Honderd jaar ontwikkelingsvraagstuk, Economisch Statistische Berichten, 59e jg., No. 2981, 11 december, p. 1108-12.

−−−−−−−− (1979a), Naschrift bij Emmerij (1979a), Economisch Statistische Berichten, 64e jg., No. 3188, 17 januari, p.79.

−−−−−−−− (1979b), UNCTAD V en hoe verder?, Economisch Statistische Berichten, 64e jg., No. 3208, 13 juni, p. 579.

−−−−−−−− (1979c), Volgende ronde? Economisch Statistische Berichten, 64e jg., No. 3224, 3 oktober, p. 1007.

−−−−−−−− (1980), De barre werkelijkheid, Economisch Statistische Berichten, 65e jg., No. 3247, 19 maart, p. 331.

−−−−−−−− (1981), Vuile handen in het ontwikkelingsbeleid, Economisch Statistische Berichten, 66e jg., No. 3300, 8 april, p. 340-341.

−−−−−−−− (1985), De minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Economisch Statistische Berichten, 70e jg., No. 3531, 13 november, p. 1129.

−−−−−−−− (1986), Opinie, in Melkert, A. red. (1986), p.112-119.

−−−−−−−− (1989), Het konijn van dr Hoebink (bespreking van P.Hoebink 1988), Socialisme en Democratie, no. 10, oktober 1989, p. 326328.

−−−−−−−− (1999a), Een ambtenaar in de politiek; Jan Meijer, in Nekkers & Malcontent, red. (1999), p.115-125.

−−−−−−−− (1999b), Omzien naar de Derde Wereld; Artikelen en discussies over het ontwikkelingsvraagstuk 1978-1998, Sdu Uitgevers, Den Haag.

Dam, F.van, & G.Ringnalda (1966), De Nederlandse bijdrage aan ontwikkelingsinstituten van de Verenigde Naties, Internationale Spectator, jg.xx, nr. 5, 8 maart, p. 306-312.

Damme, L.J.van, & M.G.M.Smits, red. (2009), Voor de ontwikkeling van de Derde Wereld; Politici en ambtenaren over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1989, Boom, Amsterdam.

Daniel, P. (1981), The new recycling: economic theory, IMF conditionality and balance of payments adjustments in the 1980s, Bulletin, jg.13, nr. 1 (December), p. 27-37.

Davids, K. & M.’t Hart, red. (2011), De wereld en Nederland; een sociale en economische Geschiedenis van de laatste duizend jaar, Boom, Amsterdam.

Dawisha, A.I. (1981), Irak en de Arabische wereld: de oorlog in de golf en zijn nasleep, Internationale Spectator, jg.xxxv, nr.5, mei, p. 280-284.

Deaton, A. (2013), The Great Escape; Health, Wealth, and the Origins of Inequality, Princeton U.P., Princeton.

Deelgenoten in Ontwikkeling: Rapport van de commissie-Pearson (1970), Staatsuit-geverij, Den Haag.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− II, Rapport van de commissies Tinbergen en Peterson (1970), Staatsuitgeverij, Den Haag.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− III, De grote taak van Latijns-Amerika, Raúl Prebisch (1971), Staatsuitgeverij, Den Haag.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− IV: De Strategie van de Verenigde Naties 1970-1980 (1972), Staatsuitgeverij, Den Haag.

Dierikx, M.L.J. (2002), Inleiding, in Dierikx et al., red. (2002), p. xi-xxvii.

−−−−−−−−−−− (2003), Inleiding, in Dierikx et al., red. (2003), p. ix-xxi.

−−−−−−−−−−− (2008), ‘Mister Ontwikkelingshulp’ (Jan Meijer 1918-2004), in Zwan et al., red. (2008), p. 145-156.

Dierikx, M.L.J., M.Breusers, C.P.M.Klep, E.M.L.Klinkers & S.P.G.Sens, red. (2002), Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking, Bronnenuitgave, Deel 1, 1945-1963, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING), Den Haag.

Dierikx, M.L.J., C.P.M.Klep, E.M.L.Klinkers & M.G.M.Smits, red. (2003), Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking, Bronnenuitgave, Deel 2, 1964-1967, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING), Den Haag.

Dierikx, M.L.J., C.B.Feiken, E.M.L.Klinkers & M.G.M.Smits, red. (2005a), Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking, Bronnenuitgave, Deel 3, 1967-1973, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING), Den Haag.

Dierikx, M.L.J., C.B.Feiken, J.H.Gaemers, & M.G.M.Smits, red. (2005b), Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking, Bronnenuitgave, Deel 4, 1973-1977, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING), Den Haag.

Dierikx, M.L.J., C.B.Feiken & M.G.M.Smits, red. (2007), Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking, Bronnenuitgave, Deel 5, 1977-1982, Instituut voor Nederlandse Ge-schiedenis (ING), Den Haag.

Dierikx, M.L.J., L.J.van Damme & M.G.M.Smits, red. (2009), Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking, Bronnenuitgave, Deel 6, 1982-1989, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING), Den Haag.

Dijck, P. van (2004) Hulp, beleid en economische groei, in Dijck, red. (2004), p.39-66.

−−−−−−−−− red. (2004), De toekomst van de relatie Nederland-Suriname, Rozenberg, Amsterdam.

Dijksman, Daan, & John Jansen van Galen (1983), Oud-minister Theo Bot: ‘Ik ben een technocraat’, Haagse Post, 9 april, p.16-22.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (1994), Een verloren land, HP/De Tijd, 21 januari (eveneens gepubliceerd in Dam, F.van, 1999b, p.51-62, welks paginanummers hier als referentie worden gebruikt bij de oorspronkelijke bron).

Dijkstra, P.A.G. (1967), The novib taught in and so did Gandhi, Nesbic-Bulletin, jg.2, nr.4/5 (april/mei), p.139-142.

Doel, H.W.van den, & P.C.Emmer (2000), De dekolonisatie van Nederland, Internationale Spectator, jg. 54, nr.7/8, juli/augustus, p.339-346.

Dohmen, J. (2009), Buitenlandse zaakjes; Wereld van diplomaten kent van oudsher eigen spelregels, NRC Handelsblad, 14 februari, p.19-21.

Dolman, A.J. (1979a), The Like-Minded Countries and the New International Order; Past, Present and Future Prospects (paper May 1979), RIO Foundation, Rotterdam.

−−−−−−−−− (1979b), De gelijkgezinde landen en UNCTAD V, Internationale Spectator, jg. 33, nr.9, september, p.545-550.

Dool, R.J. van den, red. (1993), Normva(n)ging; Een bijdrage aan de discussie over de budgettaire norm voor internationale samenwerking, Den Haag, VDO-MinBuza.

Drooglever, P.J. & M.J.B.Schouten, red. (1997), De leeuw en de banteng: bijdragen aan het congres over de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, gehouden in Den Haag, 27-29 maart 1996, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag.

Dussen, W.J. van der (1966), Het Nesbic, Nesbic-Bulletin, jg.1, nr.1 (januari), p.1-2.

Dussen, F.J.van der (1978), Dogma in het Nederlandse hulpbeleid, NRC Handelsblad, 30-8-1978.

EEG (1969), Advies van de Commissie aan de Raad betreffende de verzoeken om toetreding van het VK, Ierland, Denemarken en Noorwegen, Brussel (1 oktober).

Eerste Kamer (1965), Voortgezette beraadslaging over de verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister zonder Portefeuille, Handelingen Eerste Kamer, Zitting 1964-1965, 43e vergadering 21-7-1965, p.837-863.

Emmer, Piet (2003), Schaf ontwikkelingshulp af, NRC-Handelsblad, 8 februari.

−−−−−−−− (2005), Nieuw bewijs van Nederlands onvermogen te dekoloniseren, Internationale Spectator, jg.59, nr.11, november, p.608-609.

Emmerij, L. (1969), De evaluatie in de evaluatie, Internationale Spectator, jg.xxiii, Nr. 15, 8 september, p.1356-1369.

−−−−−−−− (1979a), Prof. Van Dam op 6 december 1978, Economisch Statistische Berichten, 64e jg., No. 3188, 17 januari, p.78-79.

−−−−−−−− (1979b), Interdependentie en tweesporenbeleid, Internationale Spectator, jg. xxxii, Nr. 22, december, p.721-725.

−−−−−−−− (1980), De drie panelen van het derde ontwikkelingsdecennium, Intermediair, 16e jg. no.29, 18 juli, p.49-59.

Engels, J.W.M. (1987), De Minister zonder Portefeuille, Wolters-Noordhoff, Groningen.

Esterik, C. van, (1995), Een moeizame verhouding (recensie van H.Meijer 1994), NRC-Handelsblad, 4 februari.

Everts, J. (1968), UNCTAD 2: Een gemiste kans, Internationale Spectator, jg. xxii, Nr. 15, 8 september, p.1287-1306.

Everts, Ph.P. (ed.), (1972), The European Community in the World, (Proceedings of a seminar on the subject in Noordwijk, May 13-14, 1971), Rotterdam University Press.

EVS (1978), Voorwaarts over de grenzen heen, Verslag van een diskussiedag in Utrecht 18 februari, Evert Vermeer Stichting, PvdA, Amsterdam (april).

EVS (1980), Adviezen van de Kommissie Ontwikkelingssamenwerking van de PvdA, jan.1977-dec. ’79, Evert Vermeer Stichting, PvdA, Amsterdam (maart).

Faber, G. (1978), De Europese Gemeenschap en Ontwikkelingssamenwerking; praktijk, motieven en perspectieven voor integratie (dissertatie Vrije Universiteit, december).

−−−−−− (1979), Het Verdrag van Lomé en het mondiale overleg, Internationale Spectator, xxxiii, Nr. 9, september, p.539-542.

−−−−−− (1981a), De visie van de Nederlandse regering op de EG en ontwikkelingssamenwerking, Internationale Spectator, jg. xxxv, Nr. 3, maart, p.158-164.

−−−−−− (1981b), Het Nederlandse voorzitterschap en de Noord-Zuid-relaties, Aspecten van Internationale Samenwerking, 1981-7, p. 296-298.

−−−−−− (1983), De effectiviteit van Stabex tijdens Lomé I, Economisch Statistische Berichten, 68e jg., No. 3397, 16 maart, p. 251-254.

Fasseur, C. (2008), Juliana & Bernhard; Het verhaal van een huwelijk, de jaren 1936-1956, Uitgeverij Balans, Amsterdam.

−−−−−−−− , red. (1980a), Geld en geweten; Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel, Deel I: 19e eeuw, Martinus Nijhoff, Den Haag.

−−−−−−−−, red. (1980b), Geld en geweten; Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel, Deel II: het tijdvak tussen 1900-1942, Martinus Nij-hoff, Den Haag.

Frankopan, P. (2016), The Silk Roads; A new history of the world, Bloomsbury, London.

Friedeberg, A.S. (1969), The United Nations Conference on Trade and Development of 1964; The Theory of the Peripheral Economy at the Centre of Inter-national Political Discussions, Rotterdam University Press.

Gaay Fortman, B. de (1979), De grote lacune: een internationaal ontwikkelingsrecht, Internatinationale Spectator, jg. xxxiii, Nr. 9, september, p.538-539.

Galjart, B.F. (1978), Armen zijn vaak niet geografisch af te palen, NRC Handelsblad, 26-8-1978.

−−−−−−−− (1986), Omwille van de ontwikkelingssociologie, Coutinho, Muiderberg.

Galtung, J. (1971), A Structural Theory of Imperialism, in Journal of Peace Research, Vol. 8, No.2, p. 81-117.

−−−−−−− (1973), The European Community: A Superpower in the Making, Allen & Unwin, Londen.

Gately, D. (1984), A Ten Year Retrospective: OPEC and the World Oil Market, in Journal of Economic Literature, Vol. XXII, nr.3 (September), p.1100-1114.

Geet, D.D.van (1989), Vooronderstelingen achter de ontwikkelingstheorieën van Walt W. Rostow, Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, VU Uitgeverij, Amsterdam.

Gelder, P.van (1983), Meer zorgen dan hoop; De ontwikkelingsrelatie tussen Suriname en Nederland na de sergeantencoup van februari 1980, Internationale Spectator, jg. xxxvii, Nr. 12, december, p.737-745.

Gilbert, C.L. (1996), International Commodity Agreements: An Obituary Notice, World Development, Volume 24, No.1, p.1-17.

Ginkel, J. van (1978), Het Westen en de oliecrisis 1973-1974, NIVV-reeks nr. 13.

Goede, T. de (1996), De mensenrechten in het Nederlandse buitenlands beleid ten aanzien van Spanje, Portugal en Griekenland, in Kuitenbrouwer & Leenders, red. (1996), p.227-258.

Gorkom, L.van (2009), Door Europa en de wereld; Een trektocht in de Buitenlandse Dienst, Boom, Amsterdam.

Gortzak, W. (1978), (interview met) Joop den Uyl, in Gortzak, W. red. (1978), p.11-21.

−−−−−−−− red. (1978), De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl; Gesprekken met PvdA-bewindslieden, Kluwer, Deventer.

Gosovic, B. (1972), UNCTAD: Conflict and Compromise; The Third Woprld’s Quest for an Equitable World Economic Order through the United Nations, Sijthoff, Leiden.

Gosovic, B. & J.G.Ruggie (1976), On the creation of a new international economic order: issue linkage and the Seventh Special Session of the UN General Assembly, International Organization, Vol.30 (Spring), p.309-345.

Graaf, D. de (1970), Udink, de man van de hulp, Kosmostory nr.17, Sjaloom, Odijk.

Graaf, D. de, & H.Coppens (1967), Minister Udink: tevreden en optimistisch, Nesbic-Bulletin, jg.2, no.6/7 (juni/juli), p.152-154.

Graaff, B.de (1997), Deep throat en de boundary riders: contacten tussen de ambtenaren van Overzese Gebiedsdelen en Buitenlandse Zaken op het dieptepunt van het Nederlands-Indonesisch conflict, in: Drooglever, P.J. & M.J.B.Schouten, red. (1997), p. 73-94.

Graaff, B.de, D.Hellema & B.van der Zwan, red. (2003), De Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw, Boom, Amsterdam.

Groeneweg, C. (1977), Derde Wereld actiegroepen vrezen ingreep van Pronk, de Volkskrant, 11 maart.

Groot, G.de (1981), Het Multivezelakkoord, Economisch Statistische Berichten, 66e jg., No. 3335, 16 december, p. 1240-1244.

Groot, R. de (2004), Drie miljard verwijten; Nederland en Suriname 1974-1982, Boom, Amsterdam.

Gunning, J.W. (1983), boekbespreking van Vingerhoets (1982), Internationale Spectator, jg. xxxvii, Nr.3, maart, p.145-147.

Haan, H. de, C.J.Jepma & M.C.Quist (1984), Het effect van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid op de handelsbetrekkingen met de Derde Wereld, Rapport aan DGIS, Rijksuniversiteit Groningen.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−, red. (1984), Ontwikkelingshulp: Een uitdaging voor het Bedrijfsleven? (Preadviezen en verslag van een in december 1983 gehouden symposium in Groningen), Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen.

Haan, R.L. (1971a), An Inquiry into the Monetary Aspects of a Link between Special Drawing Rights and Development Finance, (proefschrift Vrije Univer-siteit); als handelseditie verschenen onder de titel: Special drawing rights and development, Sten-fert Kroese, Leiden.

−−−−−−− (1971b), Speciale Trekkingsrechten: Misbruik voor ontwikkelingshulp? Commentaar bij een Nederlands standpunt, Internationale Spectator, jg. xxv, Nr.15, 8 september, p.1460-1485.

−−−−−−− (1973), Het internationale monetaire stelsel op de helling, Internationale Spectator, xxvii, Nr.19, 8 november, p.678-688.

Hamburger, A.P. (1979), Waartoe een nieuwe strategie? (I), Voorgeschiedenis, Internationale Samenwerking, 1979-1, p.1-3.

Hancock, G. (1989), Lords of Poverty – The freewheeling lifestyles, power, prestige and corruption of the multibillion dollar aid business, Mandarin Press, London.

Hanse, J. (1974), Luisteren naar de basis, Internationale Spectator, jg. xxviii, Nr.21, 8 december, p.731-734.

Hansen, H.J.A. (1977), Grotere nadruk bij diplomatie op veiligheid dan op durf, de Volkskrant, 24 december.

Harn, P.van (1981a), Herverdeling inkomens ten koste van de groei (interview met Drs.B. Udink), NCO Symposium, 24 oktober, Jaarbeurs Utrecht (brochure), NCO, Amsterdam, p.4-7.

−−−−−−−− (1981b), De weg van Den Haag naar Amsterdam, NCO Symposium, 24 oktober 1981, Jaarbeurs Utrecht (brochure), NCO, Amsterdam, p.21-26, en algemene informatie in deze brochure, p.31-39.

−−−−−−−− (1981c), De NCO was bedoeld als tijdelijke zaak (interview met Dr.C.Boertien), NCO Symposium, 24 oktober, Jaarbeurs Utrecht (brochure), NCO, Amsterdam, p.8-11.

Harvey, G. (1985), The impact of world recession and world prices on a sample of developing countries, IDS Bulletin, jg.16, nr.1 (January), p.24-30.

Hees, T. van, (2014), Veertig jaar ervaring met samenwerking van ngo’s; Leren van mislukkingen en succcessen, in: Verwer, Schulpen & Ruben, red. 2014, p. 301-311.

Heijden, H. van der (1969), II De mening van een economist, Economisch-Statistische Berichten, 54e jg. no. 2695, 14 mei, p.476-480.

Heldring, J.L. (1975), De staat is amoreel, in Heldring, J.L. red. (1975), p. 49-54.

−−−−−−−−− (1981), Gerechtvaardigd zelfvertrouwen?, NRC/Handelsblad, 3 februari.

−−−−−−−−− (2003), De neoconservatieve fase van de PvdA, NRC/Handelsblad, 22 mei.

−−−−−−−−− (2005), Een radicale ideoloog, NRC/Handelsblad, 27 januari.

−−−−−−−−− red. (1975), Moraal en buitenlandse politiek, Een discussie, Universitaire Pers Rotterdam.

−−−−−−−−− red. (1978), Nederlands buitenlandse politiek; heden en verleden, In den Toren, Baarn.

Helleiner, G.K., ed., (1990), The Other Side of International Development Policy; The Non-Aid Economic Relations with Developing Countries of Canada, Denmarkt, the Netherlands, Norway, and Sweden, University of Toronto Press, Toronto etc.

Hellema, D.A. (1995), Buitenlandse politiek van Nederland, Het Spectrum, Utrecht.

−−−−−−−−−− (1999), ‘Beschamende situaties’; De eerste staatssecretaris en de oprichting van DGIS, in Nekkers & Malcontent, red. (1999), p.127-144.

Hellema, D., C.Wiebes, & T.Witte (1998), Doelwit Rotterdam; Nederland en de oliecrisis, 1973-1974, Sdu Uitgevers, Den Haag.

Herfkens, E. (1984), Terug naar de witte olifanten − Nederlands ontwikkelingsbeleid herijkt, Internationale Spectator, jg. xxxviii, Nr.9, september, p.493-503.

−−−−−−−− (2014), De effectiviteit van hulp: lessen geleerd… en weer vergeten? in: Verwer, Schulpen & Ruben, red. 2014, p. 57-66.

Herfkens, E., & N. van der Lans (1986), Ontwikkelingshulp en de rol van het bedrijfsleven; Solidariteit in ontbinding?, EVS-Dokumentairereeks Nr.3 (januari).

Herman, B. (1980), Over de bruikbaarheid van de theorie van de internationale handel voor het beleid, Economisch-Statistische Berichten, 65e jg. no. 3260, 25 juni, p. 747-749.

Herrmann, R., K.Burger & H.P.Smit (1993), International commodity policy; A quantitative analysis, Routledge, London and New York.

Hetsen, H. & Th. de Waal (1966), “Halverwege”, Internationale Spectator, jg. xx, Nr. 21, 8 december 1966, p.1615-1651.

Hintzen, J. & R.Vos (1969), Prof.van Dam: ‘U denkt nog steeds dat er achter het beleid een soort perfiditeit schuilgaat’, Nesbic-Bulletin, 4e jg., no.3 (maart), p. 99-109.

Hoebink, P.R.J. (1988), Geven is nemen: De Nederlandse ontwikkelingshulp aan Tanzania en Sri Lanka, Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen, Stichting Derde Wereld Publikaties, Nijmegen.

−−−−−−−−−− (1989), Zal de hulp het volhouden? , Internationale Spectator, jg. xliii, no.6, juni, p.375-376.

−−−−−−−−−− (1990), Tussen militair, dominee en koopman: hulpbeleid van Westerse landen, Internationale Spectator, jg. xliv, no.3, maart, p. 126-139.

−−−−−−−−−− (2018-2019), Internationale solidariteit heruitvinden, column, in: Vice Versa, Winter 2018-19, p. 31.

Hoefte, R., P.Meel & H.Renders, red., (2008), Tropenlevens; De (post)koloniale biografie, KITLV en Boom, Leiden/Amsterdam.

Hommes, E.W. (1969), Evaluaties van een evaluatie, I. Commentaar van een socioloog, Economisch-Statistische Berichten, 54e jg. no. 2695, 14 mei, p. 474-476.

−−−−−−−−−− (1979), Van UNCSTD naar UNIDO, Internationale Spectator, jg. xxxiii, Nr. 12, december, p.741-744.

Hooft-Welvaars, M.J. ‘t, (1970), De EEG-landbouw in internationaal verband (Preadvies voor de conferentie van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde op 21-11-1970 over het EEG-landbouwbeleid, Amsterdam, p. 1-76), M. Nijhoff, Den Haag.

Horst, H. van der, (1993), Een wereldstichting uit Den Haag, Nuffic, Den Haag.

−−−−−−−−−−−− (2007), Onze premiers (1901-2002). Hun weg naar de top, Atheneum – Polak & Van Gennep, Amsterdam.

Houtert, C.van (1973), De fout van Van der Stoel, Nieuwsblad van het Zuiden, 24 november.

Huizer, G., red. (1978), Nederland en de Derde Wereld. Basisvragen over ontwikkelingssamenwerking, Samsom, Alphen a/d Rijn.

IBO (2013), Naar een nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking; Beschouwingen over ODA (Interdepartementaal Beleidsonderzoek − Rapport Bakker), Den Haag.

ILO (1976), Employment, Growth and Basic Needs: a One-World Pproblem, International Labour Office, Genève.

−−− (1977), Meeting Basic Needs — Strategies for Eradicating Mass Poverty and Un-employment; Conclusions of the World Employment Conference 1976, International Labour Office, Genève.

IOB (2002), Nederlands schuldverlichtingsbeleid 1990-1999 (IOB-Evaluaties no. 291), Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie, Ministerie van Bui-tenlandse Zaken, Den Haag (december).

IOV (1980), Stand van Zaken, IOV (27 mei 1980/1 september 1980).

−−− (1982), Profiel (van de IOV), Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag (17 juni 1982).

−−− (1983), Symposium 13 en 14 januari 1983 (verslag, deelnemerslijst, agenda en papers), Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag (februari 1983).

−−− (1984), Globale Evaluatie van de Nederlandse Bilaterale Ontwikkelingssamen-werking, (No. 168/A-1, januari/april), Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag.

−−− (1988), Uitbesteed, goed besteed? Een onderzoek naar het uitbestedingsbeleid voor bilaterale ontwikkelingsactiviteiten met nadruk op rurale en regionale ontwikkeling, Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag (december; tweede druk, juni 1989).

−−− (1990), Hulp of handel? Een evaluatie-onderzoek van het progamma Ontwikke-lingsrelevante Exporttransacties, Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag (februari).

−−− (1991), Aid or Trade? An Evaluation of the Programme for Export Transactions Relevant to Development, Operations Review Unit, The Hague (June).

−−− (1993), Evaluatie en monitoring; De rol van projectevaluaties en monitoring in de bilaterale hulp, Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag (juni).

IS + jaartal en paginanummer, verwijst naar de ongesigneerde artikelen in Internationale Samenwerking, het in mei 1968 gestarte maandblad van BuZa (DGIS); de afkorting IS zal ook worden gebruikt voor de latere jaren waarin dit maandblad een iets andere naam droeg: Aspecten van Internationale Sa-menwerking; indien tevens voorzien van een specifiekere datum betreft de verwijzing de 14-daagse, eveneens onder de naam Internationale Samen-werking verschijnende, uitgave van DGIS.

Ismog (1964), Ontwikkelingshulp der Nederlandse overheid (1950-1965), Economisch-Statistische Berichten (overdruk), 29 oktober (deel I) en 11 november (deel II).

ISS (1975), Seminar on The New International Economic Order and Unctad IV, Final Report, Institute of Social Studies, The Hague.

Jager, H. & G.J.Lanjouw (1976), Internationale monetaire hervorming; Een evaluatie van het hervormingsproces tot en met de overeenkomst van Jamaica van januari 1976, Economisch-Statistische Berichten, 61e jg., no. 3061, 14 juli, p. 670-676.

Jansen, F.P. (1967), Normen voor ontwikkelingshulp (column), Economisch-Statistische Berichten, 52e jg., no. 2610, 13 september, p. 903-904.

Jansen van Galen, J. (1999), Een proefpolder voor Nederlands ontwikkelingsbeleid; Suri-name 1975-1982, in Nekkers & Malcontent, red. (1999), p. 237-262.

−−−−−−−−−−−−−−−− (2001), Het Suriname-syndroom; De PvdA tussen Den Haag en Pa-ramaribo, Bert Bakker, Amsterdam.

−−−−−−−−−−−−−−−− (2005), Laatste gouverneur, eerste president; De eeuw van Johan Ferrier, Surinamer, KITLV Press, Leiden.

−−−−−−−−−−−−−−−− (2012), Bevlogen idealist of opportunist? (recensie van Scholten, 2012), Het Parool, 30 mei 2012, p. PS16.

−−−−−−−−−−−−−−−− (2013) Afscheid van de koloniën; Het Nederlandse dekolonisatiebeleid 1942-2010, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam

Jansen van Galen, J. & B.Vuijsje (1973), Minister voor ontwikkelingssamenwerking drs.Jan Pronk; Het wonderkind in de linkse politiek, Haagse Post, nr.38, 22 september, p. 64-68.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (1974), Minister Pronk en zijn malafide critici, Haagse Post, 21 januari (overdruk uit ‘Het Rode Gezicht van Nederland’, 12 politieke portret-ten uit de Haagse Post 1971-’76, zonder jaartal, p. 93-95).

Janssen sj, L.H. (1976), Recensie Bos, H.C., M.Sanders, & C.Secchi (1974), Economisch-Statistische Berichten, jg. 61, No. 3084, 22/29 december, p. 1270-1271.

Janssen, R.C. (1978a), Verbazing om stoppen hulp in Z.-Amerika, NRC Handelsblad, 11 augustus 1978.

−−−−−−−−− (1978b), ‘Gemiddeld loon als norm voor hulp willekeurig’, NRC Handels-blad, 11 augustus 1978.

−−−−−−−−−, red. (1991), Een veranderende wereld; Liber Amicorum ter Gelegenheid van de Zestigste Verjaardag van Ferdinand van Dam, Thomas Rap, Amster-dam.

Jepma, C.J. (1981), Het geïntegreerde grondstoffenprogramma, Ontwikkeling & Veiligheid, Nr. 2 (oktober), Rijksuniversteit Groningen.

−−−−−−−− (1991a), The Tying of Aid, Development Centre Studies, OECD, Paris.

−−−−−−−− (1991b), EC-Wide Untying of Aid, IDE paper 9113, Groningen.

Jepma, C.J. & E.Kamphuis (1997), De terugvloeiing van de Nederlandse ontwikkelingshulp gedurende 1991-1995, Onderzoek in opdracht van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Stichting JIN, Paterswolde.

Jepma, C. & E.Kock (1994), Ontbinding van concessionele kredieten binnen het OESO-gebied, Tijdschrift voor Politieke Economie, 16e jg., nr.4, p.34-51.

Johanns, G.D., A.P.Ranner, & J.W.Vredenberg van der Horst (1981), Olie en de wereldeconomie (I), Ontwikkelingen in de OESO-landen, Economisch-Statis-tische Berich-ten, jg. 66, no. 3287, 7 januari, p. 9-13.

Jong, H.W. de (1985), Industriepolitiek: een lege doos, Economisch-Statistische Berichten, jg. 70, no. 3495, 27 februari, p. 192-197.

Jong, J.J. de, E.O.Weeda, Th.Westerwoudt, & A.F.Correljé (2005), Dertig jaar Nederlands Energiebeleid; Van Bonzen, Polders en Markten naar Brussel zonder Koolstof, Clingendael International Energy Programme, Den Haag.

Jong, J.J.P. de (1999), Onder ethisch insigne; De origine van de Nederlandse Ontwikke-lingssamenwerking, in Nekkers & Malcontent, red. (1999), p. 61-81.

−−−−−−−−−− (2003), In het kielzog van Multatuli, in: Graaff, B. de, D.Hellema & B.van der Zwan, red., 2003, p. 37-68.

Jong, L.de, & H.J.Tieleman (1978), Nederlandse steun aan arme landen en groepen; Goede wil vormt nog geen (goed) beleid, Internationale Spectator, jg. xxxii, no. 9, septem-ber, p. 525-532.

Jonkman, J.M. (1970), UNCTAD akkoord met algemeen tariefpreferentiesysteem voor ontwikkelingslanden, Internationale Samenwerking, 3e jg., no.8 (november), p. 245-247.

Juliana, Koningin (1955), De welvaart der wereld als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, redevoering in de Pieterskerk, Leiden, 18-6-1955, VU Magazine, Jg.2, no. 8, september 1973, p. 30-38.

Kaam, B.van (1973), Omzien op weldoen; Twintig jaar discussie over ontwikkelingshulp, VU Magazine, Jg.2, no. 8, september, p.38-46.

Kagie, R. (1991), Interview met Simon Jelsma, in Schaepman, red. (1991), p. 36-45.

Kamphuis, E. (1993), Besteding van ontwikkelingshulp: een ‘public choice’-benadering, Openbare Uitgaven, jg.13, nr. 5, p. 212-220.

Kapteyn, P.J.G. (1966), Rapport inzake een Nederlands garantiesysteem voor investeringen in minderontwikkelde landen; op verzoek van de minister zonder portefeuille belast met de aangelegenheden betreffende de hulp aan ontwikkelingslanden, Den Haag.

−−−−−−−−−−− (1969), Het wetsontwerp Herverzekering Investeringen, Economisch-Statistische Berichten, 54e jg., no.2678, 15 januari, p. 51-54.

−−−−−−−−−−− (1977), De grondslagen van de ‘Nieuwe Internationale Economische Orde’, Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (Pre-adviezen), No.75, September, p. 7-72.

Karsten, C.F. (1980), De blokkade van Iraanse tegoeden in de Verenigde Staten, Inter-nationale Spectator, Jg. xxxiv, no. 2, februari, p. 77-80.

Kaufmann, J. (1964), De V.N.-Conferentie voor handel en ontwikkeling, Internationale Spectator, Jg. xviii, no. 15, 8 september, p. 387-407.

Ketting, A. (1980), De Tweede Statutenwijzging van het Internationale Monetaire Fonds, Economisch-Statistische Berichten, 65e jg., no.3249, 2/9 april, p. 397-403.

Klaassen, L.H. (1978), De ontwikkelingshulp aan Suriname en de indeling van investeringsprojecten, Economisch-Statistische Berichten, 63e jg., no.3144, 1 maart, p. 212-214.

Klaauw, C.A. van der (1977), Integratie bij Buitenlandse Zaken; Een visie vanuit de Buitenlandse Dienst, Internationale Spectator, jg xxxi, nr. 3, maart, p. 193-196.

Kleistra, Y. (2002), Hollen of stilstaan; Beleidsverandering bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (proefschrift 27 juni 2002, Universiteit van Leiden).

Klijn P. & Tongeren, P.van (1988), Gemeentelijk beleid en ontwikkelingssamenwerking, NCO; Centrum Kontakt der Kontinenten; en Steunpunt Gemeentelijke Initiatie-ven inzake Ontwikkelingssamenwerking (2e herziene druk, april).

Köbben, A.J.F. & H.Tromp (1999), De onwelkome boodschap, of hoe de vrijheid van wetenschap bedreigd wordt, J.Mets, Amsterdam.

Koekkoek, K.A. (1983), Graduering van ontwikkelingslanden, Economisch-Statistische Berichten, 68e jg., no. 3431, 16 november, p. 1064-1067.

Koelewijn, J. (2008), Het meisje en de dood (interview met W.Aantjes), NRC Handels-blad, 26 januari 2008, p. 6-8.

Kom, de, A. (1981), Wij slaven van Suriname, Het Wereldvenster, Contact, Amsterdam.

Komter, A. (2003), Solidariteit en de gift; Sociale banden en sociale uitsluiting, Am-sterdam U.P., Amsterdam.

Koning, J. de (1978a), De kwaliteit van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, Inter-nationale Spectator, jg. xxxii, nr.12, december, p. 713-722.

−−−−−−−−− (1978b), Minister in Economische Commissie VN, Internationale Samen-werking, no. 9, p. 359-363.

−−−−−−−−− (1979), Het Nederlandse beleid, de EEG en de gelijkgezinden, Internationale Spectator, jg. xxxiii, nr. 9, september, p. 554-556.

Koopman, C.A. (1979), UNCTAD en de besluitvorming, Economisch-Statistische Be-richten, 64e jg., no.3210, 27 juni, p. 638-639.

Koppen, H.Th., R.K.Teszler & Y.B. de Wit (1966), De nota 1966, Internationale Spec-tator, xx, nr. 21, 8 december, p. 1596-1614.

Koster, S.J. (1965), De maat van morgen, in Internationale Solidariteit, vandaag en morgen, Internationale Samenwerking Cahier no.1, p. 42-53, Keesings His-torisch Archief (zonder jaartal en plaats).

Kramer, J.H. (1983), Inspectie van ontwikkelingsactiviteiten, Internationale Spectator, jg. xxxvii, nr. 3, maart, p. 137-144.

Kranenburg, M. (2012), Geen bevelhebber, maar stafchef (recensie van Scholten, 2012), NRC Handelsblad, 1 juni 2012, p. 7.

Kroes, R. (1981), De staatsgreep in Suriname: achtergronden en gevolgen, Internationale Spectator, jg. xxxv, nr. 5, mei, p. 269-279.

Kruijer, G.J. (1973), Suriname, neokolonie in rijksverband, Boom, Meppel.

Kruijt, D. (2004), De hulprelatie sinds 1975, in: Dijck, red. (2004), p. 69-108.

Kruijt, D. & M.Maks (2004), Een belaste relatie: 25 jaar ontwikkelingssamenwerking Nederland-Suriname, 1975-2000, MinBuza-website.

Kuitenbrouwer, M. (1994), De ontdekking van de Derde Wereld; Beeldvorming en beleid in Nederland, 1950-1990, SDU Uitgeverij, Den Haag.

−−−−−−−−−−−−− (1999), Nederland gidsland? De ontwikkelingssamenwerking van Nederland en gelijkgezinde landen, 1973-1985, in Nekkers & Malcontent, red.(1999) , p. 183-200.

Kuitenbrouwer, M. & M.Leenders, red. (1996), Geschiedenis van de mensenrechten; Bouwstenen voor een interdisciplinaire benadering, Verloren, Hilversum.

Kussendrager, N. (1979), De UNCTAD als bewustwordingsmechanisme, Internationale Spectator, jg. xxxiii, Nr. 9, september, p. 550-552.

Kussendrager, N. & F.Mingelen (1978), Nieuwe minister De Koning zet kanttekeningen: ‘Zelfde (derde) wereld als mijn voorganger’, Trouw, 21-1-1978.

Kuyper, P.J. (1977), De EEG en het Multivezelakkoord, Economisch-Statistische Be-richten, 62e jg., no.3097, 30 maart, p. 314-317.

Labohm, H.H.J., red. (1997), De waterdragers van het Nederlandse Europabeleid; Terugblik op 40 jaar DGES, Sdu Uitgevers, Den Haag.

Laer, E.E.van, & W.M.Riegen (1981), Olie en wereldeconomie (II), Ontwikkelingen in de olie-exporterende en de niet-olie-exporterende ontwikkelingslanden, Economisch-Statistische Berichten, jg.66, no.3288, 14 januari, p. 35-41.

Laer, E.E.van, & B.Vliegenthart (1981) Olie en de wereldeconomie (III), Internationale betalingsbalansverhoudingen en aanpassingsprocessen, Economisch-Statistische Berichten, jg.66, no.3289, 21 januari, p. 60-64.

Lagerberg, C.S.I.J. (1969), Hulp? Vercommercialisering van de hulp of niet?, Nesbic Bulletin, 4e jg., No. 8/9 (augustus/september), p. 204-206.

−−−−−−−−−−−−− (1978), West Irian and Jakarta Imperialism, Hurst & Cy, Londen.

−−−−−−−−−−−−− (1989), Dekolonisatie: Overdracht van de Nederlandse boedel, Af-scheidscollege Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 23-5-1989.

−−−−−−−−−−−−− (2000), Nieuw Guinea smet op blazoen, NRC-Handelsblad, 24-3-2000.

Lagerberg, C. & J.Vingerhoets (1969), Nieuwste hulpconceptie van Minister Udink, Economisch-Statistische Berichten, 54e jg., no.2709, 20 augustus), p. 802-806.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (1970), De FMO van Minister Udink, Economisch-Statistische Berichten, 55e jg., no.2728, 7 januari, p. 34-39.

Landelijke Bezinningsgroep Ontwikkelingssamenwerking (1977), Notitie over de organisatie van bilaterale ontwikkelingssamenwerking (mei), 13 pgs.

Lange, H.M. de (1964), Kort commentaar: De ontwikkelingshulp in de miljoenennota 1965, Wereld-in formatie, 6e jg., no. 3, p. 3-4.

Lange, H.M. de (1967), De encycliek Populorum Progressio, Onze Wereld, mei, p.17.

Lieber, R.J. (1976), Oil and the Middle East war: Europe in the energy crisis, Cambridge, Harvard University.

Lieten, K. & F.van der Velden (1997), Inleiding; Over de grenzen van de hulp, in Lieten & Van der Velden, red. (1997), p. 1-15.

Lieten, K. & F.van der Velden, red. (1997), Grenzen aan de hulp; Beleid en effecten van ontwikkelingssamenwerking, Het Spinhuis, Amsterdam.

Lingen, J.P. (1993), Besteding van ontwikkelingsgeld: effectiviteit van ontwikkelingsbeleid of ontwikkelingsbeleid als subsidieloket?, Openbare Uitgaven, jg.25, nr.3, p. 132-134.

Linnemann, H. (1967a), The Plan that Failed, De Economist, Vol.15 (maart-april), p. 198-201.

−−−−−−−−−−−− (1967b), Vergroting van de kapitaalhulp voor de landen in ontwikkeling − noodzakelijk en mogelijk, Onze Wereld, mei, p. 14-16.

−−−−−−−−−−−− (1967c), Vergroting van de Nederlandse ontwikkelingshulp en haar binnenlandse voorwaarden en gevolgen, (Overdruk van) ‘Voor vrede vrijgemaakt’, speciaal nummer van P.E.K. (VGSA), november, p. 1-8.

Linnemann, H., ed. (1992), South-South Trade Preferences; The GSTP and Trade in Manufactures, Sage, New Delhi/Newbury Park/London.

−−−−−−−−−−, J.de Hoogh, M.A.Keyzer & H.D.J.van Heemst (1979), MOIRA − Model of International Relations in Agriculture; Report of the project group ‘Food for a Doubling World Population, North-Holland Publishing Comp., Amsterdam-New York-Oxford.

Lockefeer, H. (1973), Toekomst van Commissie-Claus: Doorwerken eist wel een goede strategie, de Volkskrant, 9 juni, p. 25.

−−−−−−−−− (1977), Opvolger Pronk voor krachttoer, de Volkskrant, 24 december.

−−−−−−−−− (1979), Ontwikkelingspolitiek permanent toetsen, de Volkskrant, 17 juli.

−−−−−−−−− (1981), Bevoegdheden ontwikkelingssamenwerking: traditionele strijd opgelaaid met Economische Zaken, de Volkskrant, 13 augustus.

Louisse, J. (1979), De relatie tussen het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse officiële ontwikkelingssamenwerking; Een vooronderzoek, Vrije Universiteit, Research Memorandum Economische Faculteit, Amsterdam.

Løvbraek, A. (1990), International Reform and the Like-Minded Countries in the North-South Dialogue 1975-1985, in Pratt, C. (1990), p.25-68.

Lunshof, K. (2004), Van polderen en polariseren; Dertig jaar Nederlandse politiek, Bert Bakker, Amsterdam.

Maas, P.F. (1982), Kabinetsformaties 1959-1973, Staatsuitgeverij, Den Haag.

−−−−−−− (1986), Kabinetsformaties en Ontwikkelingssamenwerking 1965-1982, in Melkert, A, red. (1986), p. 23-89.

Malcontent, P.A.M. (2008), ‘Het blijft voortmodderen. Maar ook dat kun je goed en slecht doen’ (Ferdinand van Dam), in Zwan, et al., red. (2008), p. 187-200.

−−−−−−−−−−−−−, & J.A.Nekkers (1999), Inleiding; ‘Doe wel en zie niet om’, in Nek-kers, J.A., & P.A.M.Malcontent, red. (1999), p. 11-60.

Mangé, E.A. (1979), De doelstellingen van het Europees Monetair Systeem, Economisch-Statistische Berichten (Europa-bladwijzer), 64e jg., no.3206, p. 536-537.

−−−−−−−−− (1980a), Lomé II, Economisch-Statistische Berichten, 65e jg., no. 3255, 21 mei, 619-622.

−−−−−−−−− (1980b), Recycling van oliedollars, Economisch-Statistische Berichten, 65e jg., 3265, 30 juli, p. 857-859.

Manilla-document (1976), Manila Declaration and Programme of Action; Report on the Ministerial Meeting of the Group of 77, Manila 26 January to 7 February 1976, Department of Foreign Affairs, Manila 1976.

Manley, M. & W. Brandt en andere contribuanten (1985), Global Challenge; From Crisis to Cooperation: Breaking the North-South Stalemate, (Report of the Socialist Internationalist Committee on Economic Policy), Pan Books, London.

Marres, P.J.Th. (1980), Kluistert binding Nederlands hulp?, Internationale Spectator, jg. xxxiv, no.3, maart, p. 131-139.

Martijn, J. (1975), Geld, goud en wanhoop, Internationale Spectator, Jg.xxix, no.12, december, p. 724-728.

McNamara, R. (1972), President Werelbank: Ontwikkelingshulp schiet schromelijk tekort, Internationale Samenwerking, jg.5, no.10, december, p. 244-251.

−−−−−−−−−− (1973), One Hundred Countries, Two Billion People; The Dimensions of Development, Praeger Publ., New York, Washington, London.

Meadows, D.L. (1972), Rapport van de Club van Rome: De grenzen aan de groei (Aula 500), Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen.

Meel, P. (1991), Het mechanisme van de gekwetste trots: Surinaamse ‘revolutie’ in historisch perspectief, Internationale Spectator, Jg.xlv, no.5, mei, p. 312-319.

−−−−− (2008), Henck Arron, de politicus, in: Hoefte, Meel, en Renders, red. 2008, p. 173-194.

Meer, A.J. van der (1969), Nogmaals: evaluatie, Economisch-Statistische Berichten, 54e jg., No. 2703, 9 juli, p. 692-693.

Meijer, H. (1994), Den Haag-Djakarta; De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962, Het Spectrum/Aula, Utrecht.

−−−−−−− (2003), ‘Een hinderlijke formaliteit’; Nederland, Indonesië en de volksraadpleging op Nieuw-Guinea in de zomer van 1969, in: Graaff et al., red. (2003), p. 177-198.

Melkert, A. (1981), Het Nederlands buitenlands beleid onder het kabinet-Den Uyl: kontinuïteit of keerpunt? (doctoraalscriptie), Mededelingen no. 30 van de Subfaculteit der Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen (febr.1983), Universiteit van Amsterdam.

−−−−−−−− red. (1986), De volgende minister; Ontwikkelingssamenwerking binnen het kabinet: 1965 tot ?, Novib, ’s Gravenhage.

Mennes, L.B.M. (1976), Selectieve groei en ontwikkelingssamenwerking (Economische structuurnota 2), Economisch Statistische Berichten, 61e jg., no.3064, 4 augustus, p. 731-733.

Metzemaekers, L. (1975), Rambouillet positief gewaardeerd, Internationale Spectator, Jg. xxix, no.12, 8 december, p. 748-751.

Middelaar, L. van (2009a), De passage naar Europa; Geschiedenis van een begin, Histo-rische Uitgeverij.

−−−−−−−−−−−− (2009b), Leve de president van Europa! NRC Handelsblad, Opinie & Debat, 21-22 november, p. 1-3.

MinAZ (1965), Regeringsverklaring Minister-President Cals op 27 april 1965, Hande-lingen Tweede Kamer, 36ste vergadering, Zitting 1964-1965, p. 1305-1318.

−−−−−− (1967), Regeringsverklaring Minister-President De Jong, Handelingen Tweede Kamer, Buitengewone Zitting 1967, 3de vergadering – 18 april, p. 24-29.

−−−−−− (1971), Regeringsverklaring Minister-President Biesheuvel, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1971, 5de vergadering – 3 augustus, p. 138-147.

−−−−−− (1972), Brief van de Minister-President (over onder andere de ministeriële taakverdeling inzake Unctad-3), Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1971-1972 − 11743, Nr.1, d.d. 9 maart.

−−−−−− (1973a), Regeringsverklaring Minister-President Den Uyl, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1972-1973, 41ste vergadering – 28 mei, p. 1563-1573.

−−−−−− (1973b), Taakverdeling tussen de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Ministers van Financiën en van Economische Zakken, Brief van de Minister-President, Nr. 1, d.d. 13 november, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1972-1973 − 12 697.

−−−−−− (1981), Heroverweging collectieve uitgaven, Deelrapport 5: Heroverweging ontwikkelingssamenwerking, Handelingen Tweede Kamer 1980-1981, 16 625, Nr.10, Den Haag.

−−−−−− (1982), Heroverweging collectieve uitgaven, Deelrapport 35: Rapport van de Heroverwegingswerkgroep ‘Ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder onderzoek naar de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking en de Nederlandse economie’ Handelingen Tweede Kamer 1981-1982, 16 625, Nr.43, Den Haag.

MinBuza (1950), Nota betreffende de Nederlandse bijdrage aan het programma der Verenigde Naties voor technische hulp aan economisch laagontwikkelde landen, (de eerste regeringsnota) Handelingen Tweede Kamer 1949-1950, Bijlage 1734 4 (15-7-’50), Den Haag.

−−−−−−− (1956), Nota inzake de hulpverlening aan minder ontwikkelde gebieden, (de tweede regeringsnota) Handelingen Tweede Kamer 1955-1956, Bijlage 4334 2 (27-4-’56), Den Haag.

−−−−−−− (1962a), Nota over de hulp aan minder-ontwikkelde landen, (de derde regeringsnota) Handelingen Tweede Kamer 1961-1962, Bijlage 6817 (18-8-’62), Den Haag.

−−−−−−− (1962b), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1963, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1962-1963, 6900, no. 2 en 6.

−−−−−−− (1963), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1964, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1963-1964, 7400, no. 2 en 6.

−−−−−−− (1964), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1965, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1963-1964, 7800, no. 2 en 6.

−−−−−−− (1965a), Internationale Technische Hulp (DTH/DGIS, Den Haag),15e jg., no. 4/5, 19 mei 1965.

−−−−−−− (1965b), Ontwikkelingshulp, Voorlichtingsbrochure van DGIS-BuZa, Staatsdruk-kerij, Den Haag.

−−−−−−− (1965c), Internationale Technische Hulp (DTH/DGIS, Den Haag), 15e jg., no. 8/9, aug./sept.1965.

−−−−−−− (1965d), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1966, Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1965-1966, 8300, no. 2.

−−−−−−− (1965e), Nota betreffende de Nederlandse ontwikkelingshulp 1966 (eerste ‘begrotingsnota’), Handelingen Tweede Kamer 1965-1966, 8308, no. 1.

−−−−−−− (1966a), Nederlandse Particuliere Organisaties werkzaam op het terrein van de Ontwikkelingshulp, (in samenwerking met Novib), Staatsdrukkerij, Den Haag.

−−−−−−− (1966b), Nota hulpverlening aan minder ontwikkelde landen (‘Nota-Bot’), Mi-nisterie van Buitenlandse Zaken, ’s-Gravenhage.

−−−−−−− (1966c), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1967, Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1966-1967, 8800, no. 2 t/m 4.

−−−−−−− (1966d), Nederlandse Hulpprogramma 1967 (tweede ‘begrotingsnota’), Handelingen Tweede Kamer 1966-1967, 8804, no. 1.

−−−−−−− (1966e), Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965-1966, Staats-drukkerij en Uitgeversbedrijf, ’s Gravenhage.

−−−−−−− (1967a), Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1966-1967, Staats-drukkerij en Uitgeversbedrijf, ’s Gravenhage.

−−−−−−− (1967b), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1968, Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1967-1968, 9300, no. 1 t/m 6.

−−−−−−− (1968), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1969, Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1968-1969, 9800, no. 1 t/m 6.

−−−−−−− (1969a), Toetsing van de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking, Brief van de Minister Zonder Portefeuille, Handelingen Tweede Kamer 1968-1969, 9800, no. 62, 28-5-’69.

−−−−−−− (1969b), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1970, Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1969-1970, 10 300, no. 1 t/m 5.

−−−−−−− (1970), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1971, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1970-1971, 10 900, no. 1 t/m 5.

−−−−−−− (1971), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1972, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1971-1972, 11 500, no. 1 t/m 5.

−−−−−−− (1972), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1973, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1972-1973, 12 000, no. 2 en 3.

−−−−−−− (1973a), Uitvoering en verantwoording beleid 1972, Voorlichtingsdienst Ontwik-kelingssamenwerking BuZa (brochure no.1), Den Haag.

−−−−−−− (1973b), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1974, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1973-1974, 12 600, no. 2 en 3.

−−−−−−− (1973c), Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid 1974, Voorlichtingsdienst Ont-wikkelingssamenwerking BuZa (brochure no. 2), Den Haag.

−−−−−−− (1974a), Uitvoering en verantwoording beleid 1973, Voorlichtingsdienst Ont-wikkelingssamenwerking BuZa (brochure no. 3), Den Haag.

−−−−−−− (1974b), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1975, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1974-1975, 13 100, no. 2.

−−−−−−− (1974c), Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid 1975, Voorlichtingsdienst Ont-wikkelingssamenwerking BuZa (brochure no. 5), Den Haag.

−−−−−−− (1974d), Grondstoffen, schaarste en verdeling, Voorlichtingsdienst Ontwikke-lingssamenwerking BuZa (brochure no. 6), Den Haag

−−−−−−− (1975a), Symposium on a new international economic order; Report (Voor-lichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking BuZa (brochure)); De Staatsuitgeverij, Den Haag.

−−−−−−− (1975b), Uitvoering en verantwoording beleid 1974, Voorlichtingsdienst Ont-wikkelingssamenwerking BuZa (brochure no. 8), Den Haag.

−−−−−−− (1975c), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1976, Hoofdstuk V Bui-tenlandse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1975-1976, 13 600, no. 2.

−−−−−−− (1976a), Beleidsmatige consequenties van de 7de Speciale Zitting van de Alge-mene Vergadering van de VN over Ontwikkeling en Internationale Eco-nomische Samenwerking, Handelingen Tweede Kamer 1975-1976, 13 832, nrs. 1-3, d.d. 2 maart 1976 (inclusief Bijlagen I t/m IV).

−−−−−−− (1976b), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1977, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1976-1977, 14 100, no. 2.

−−−−−−− (1976c), Nota Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking; Om de kwaliteit van de Nederlandse hulp, Bijlage 4 van de Memorie van Toelichting, Rijksbe-groting 1977, Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1976-1977, 14 100, no. 3.

−−−−−−− (1976d), Conferentie over Internationale Economische Samenwerking, Hande-lingen Tweede Kamer 1976-1977, 14 160, no.1: Brief van de Minister van Buitenland-se Zaken, d.d. 30-9-1976.

−−−−−−− (1976e), Brief van de minister voor ontwikkelingssamenwerking, d.d. 8-11-1976, over ‘Aanvullende Notitie Criteria Landenkeuze’, Handelingen Tweede Kamer 1976-1977, 14 100, no. 22.

−−−−−−− (1977a), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1978, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1977-1978, 14 800, no. 2.

−−−−−−− (1977b), Jaarboek van het Departement van Buitenlandse Zaken 1976-1977, Staatsdrukkerij, ’s-Gravenhage.

−−−−−−− (1978a), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1979, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1978-1979, 15 300, no. 2 en 3.

−−−−−−− (1978b), Jaarboek van het Departement van Buitenlandse Zaken 1977-1978, Staatsdrukkerij, ’s-Gravenhage.

−−−−−−− (1979a), Brief van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan de Voor-zitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (met enquêtegegevens over OS-uit-voering bij 15 DAC-landen), Handelingen Tweede Kamer, 1978-1979, 15 300 hoofdstuk V, nr. 73, d.d. 31 januari 1979.

−−−−−−− (1979b), Nota De rechten van de mens in het buitenlands beleid, Handelingen Tweede Kamer 1978-1979, 15 571, nrs. 1-2, en Staatsuitgeverij, ‘s-Gra-venhage.

−−−−−−− (1979c), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1980, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1979-1980, 15 800, no. 2 en 3.

−−−−−−− (1979d), Nota Ontwikkelingssamenwerking in wereld-economisch perspectief (de structuurnota, oorspronkelijk verschenen als bijlage V.1 bij MinBuza 1979c, p. 32-172), Staatsuitgeverij, ‘s-Gravenhage.

−−−−−−− (1979e), Nota inzake verbetering van de kwaliteit van de bilaterale hulp (de kwaliteitsnota, oorspronkelijk verschenen als bijlage V.2a bij MinBuza 1979c, nr. 3, p.173-197; en herdrukt in Internationale Samenwerking, 1979, nr. 7/8, p. 349-363).

−−−−−−− (1980a), Brief van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan de Voor-zitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Handelingen Tweede Kamer, 1979-1980, 15 800 hoofdstuk V, nr. 117, d.d. 20 juni 1980.

−−−−−−− (1980b), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1981, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1980-1981, 16 400, no. 2.

−−−−−−− (1980c), Nota EG-beleid en ontwikkelingssamenwerking, Handelingen Tweede Kamer 1980-1981, 16506, nrs. 1-2.

−−−−−−− (1980d), Nota naar aanleiding van het verslag (Antwoorden van de ministers Van der Klaauw en De Koning op schriftelijke vragen over MvT voor 1981; ontvangen 11 november 1980), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 400 hoofdstuk V, nr. 25.

−−−−−−− (1981a), Nota naar aanleiding van het verslag (Antwoorden van de ministers Van der Klaauw en De Koning op schriftelijke vragen over MvT voor 1981; ontvangen 22 januari 1981), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 400 hoofdstuk V, nr. 47.

−−−−−−− (1981b), Brief van Minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (d.d. 25 februari 1981, over de KIT-Nota ‘Activiteiten 1980-’85, ontvangen op 18 februari 1981, met deze nota als bijlage), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 651, nrs. 1-2.

−−−−−−− (1981c), Notitie: De ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname sedert 1975, een balans (juli 1981), Tweede Kamer, zitting 1981, 13 893, nrs. 43-44.

−−−−−−− (1981d), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1982, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1981-1982, 17 100, no. 2 en 3.

−−−−−−− (1981e), Nota naar aanleiding van het verslag (Antwoorden van de ministers Van der Stoel en Van Dijk; ontvangen 27-11-1981), Handelingen Tweede Ka-mer, zitting 1981-1982, 17 100 hoofdstuk V, nr. 12.

−−−−−−− (1982), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1983, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1982-1983, 17 600, no. 2 en 3.

−−−−−−− (1983), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1984, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, 18 100, no. 2 en 3.

−−−−−−− (1984), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1985, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1984-1985, 18 600, no. 2 en 3.

−−−−−−− (1985), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1986, Hoofdstuk V Buiten-landse Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, 19 200, no. 2 en 3.

−−−−−−− (1985), Jaarverslag Ontwikkelingssamenwerking 1984, Den Haag, DGIS.

−−−−−−− (1986), Jaarverslag Ontwikkelingssamenwerking 1985, Den Haag, DGIS.

−−−−−−− (1993), Normverva(n)ging; Een bijdrage aan de discussie over de budgettaire norm voor internationale samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Voor-lichting Ontwikkelingssamenwerking, Den Haag (september).

−−−−−−− (1999), Fifty years of Dutch Development Cooperation: from charity to necessity, KIT Press, Amsterdam.

−−−−−−− (2004), Een rijke relatie; Suriname en Nederland: heden en toekomst, Beleids-notitie Suriname, Minbuza website.

−−−−−−− (2016), Vernieuwing ODA en Partnerlandenlijst, Brief van minister L.Ploumen, 19 september 2016, MinBuza, Den Haag.

−−−−−−− (2018), Investeren in Perspectief; Goed voor de wereld, goed voor Nederland, Beleidsnota minister S.Kaag, Beleidsnota, mei 2018, MinBuza, Den Haag.

MinEZ (1964), Verslag van de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden naar de Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling der Verenigde Naties, Mi-nisterie van Economische Zaken, Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage

−−−−−− (1968), Verslag van de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden naar de Tweede Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling der Verenigde Na-ties, Ministerie van Economische Zaken, Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage.

−−−−−− (1972), Verslag van de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden naar de Der-de Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling der Verenigde Naties, Deel I en II, Ministerie van Economische Zaken, Staatsuitgeverij, ’s-Gra-venhage.

−−−−−− (1974), Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1975, Hoofdstuk XIII Econo-mische Zaken, Handelingen Tweede Kamer 1974, 13 100, no. 1 en 2.

−−−−−− (1976), Verslag van de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden naar de Vierde Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling der Verenigde Naties, Ministerie van Economische Zaken, Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage.

−−−−−− (1979), Verslag van de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden naar de Vijfde Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling der Verenigde Naties, Ministerie van Economische Zaken, Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage.

MinEZBuza (1967), Conferentie der Verenigde Naties inzake Handel en Ontwikkeling (U.N.C.T.A.D.), Brief van de ministers van Economische Zaken en Zonder Portefeuille (zonder datum) over de kansen voor Unctad-2, Handelingen Tweede Kamer 1967-1968, 9431, Nr. 1.

−−−−−−−−−− (1968), Conferentie der Verenigde Naties inzake Handel en Ontwikkeling (U.N.C.T.A.D.), Brief van de ministers van Economische Zaken en Zonder Portefeuille, d.d. 21 mei 1968, over de uitkomsten van Unctad-2, Handelingen Tweede Kamer 1967-1968, 9431, Nr. 5.

−−−−−−−−−− (1972), Nota UNCTAD-III, Brief van de ministers van Economische Zaken en Zonder Portefeuille, d.d. 9-3-1972, over de komende conferentie in Santiago, Handelingen Tweede Kamer 1971-1972, 11744, Nr. 1 en 2.

−−−−−−−−−− (1980), Internationale Arbeidsverdeling: Bevordering industriële activiteiten in ontwikkelingslanden en structuurverbetering in Nederland (Brief van de Ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en van Economische Za-ken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal), Han-delingen Tweede Kamer, 1979-1980, 15 800 hoofdstuk V, nr. 124, d.d. 7 juli 1980. (Ook afgedrukt in IS, nr. 7, 1980, p. 275-279.)

MinFin (1958), Nota betreffende de Toestand van ’s Rijks Financiën, 1959 (Miljoenen-nota), Handelingen Tweede Kamer 1958-1959, 5300, Nr. 1.

−−−−−− (1961), Nota betreffende de Toestand van ’s Rijks Financiën, 1962 (Miljoenen-nota), Handelingen Tweede Kamer 1961-1962, 6500, Nr. 1.

−−−−−− (1962), Nota betreffende de Toestand van ’s Rijks Financiën, 1963 (Miljoenen-nota), Handelingen Tweede Kamer 1962-1963, 6900, Nr. 1.

−−−−−− (1963), Nota betreffende de Toestand van ’s Rijks Financiën, 1964 (Miljoenen-nota), Handelingen Tweede Kamer 1963-1964, 7400, Nr. 1.

−−−−−− (1964), Nota betreffende de Toestand van ’s Rijks Financiën, 1965 (Miljoenen-nota), Handelingen Tweede Kamer 1964-1965, 7800, Nr. 1.

−−−−−− (1965), Nota wijziging omvang rijksuitgaven en dekkingsplan, 1966, Handelingen Tweede Kamer 1965-1966, 8362, Nr. 1.

−−−−−− (1968), Nota over de Toestand van ’s Rijks Financiën, 17 september 1968, (Mil-joenennota), Handelingen Tweede Kamer 1968-1969, 9800, nr. 1.

−−−−−− (1969), (Wetsontwerp Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden), Handedelingen Tweede Kamer 1968-1969, 10003, nrs. 1 t/m 3.

−−−−−− (1970), Nota over de Toestand van ’s Rijks Financiën, 15-9-1970, (Miljoenen-nota), Handelingen Tweede Kamer 1970-1971, 10 900, nr. 1.

−−−−−− (2014), Verdragen op het gebied van directe belastingen per 1-10-2014.

MinSoZa (1975), Nota inzake de Werkgelegenheid (mede namens de ministers van EZ, Fin., V&RO en O&W, Handelingen Tweede Kamer 1974-1975, 13318, Nr. 1-3 (d.d. 20-2-1975).

MinV&W (1970), Retorsiewet zeescheepvaart (van de Staatssecretaris van V&W, mede namens de Ministers van BuZa, EZ en L&V), Handelingen Tweede Ka-mer 1969-1970, 10523, Nr. 1-4 (d.d. 29-1-1970).

−−−−−−− (1971a), Memorie van Antwoord (op Tweede Kamer 1970c), Handelingen Tweede Kamer 1970-1971, 10523, Nr. 6 (d.d. 18-3-1971).

−−−−−−− (1971b), Nota van Wijzigingen (naar aanleiding van Tweede Kamer 1970c), Handelingen Tweede Kamer 1970-1971, 10523, Nr. 7 (d.d. 18-3-1971).

Monteiro, M. & K. Biekart (2014), Maatschappelijke organisaties, de weg kwijt?, in: Verwer, Schulpen & Ruben, red., 2014, p. 248-258.

Moquette, F.G. (1993), Van BEP tot BEB; De aanpassing van de bestuurlijke structuren aan de ontwikkelingen van de buitenlandse economische betrekkingen in Nederland sinds 1795 (Proefschrift Leiden, 11-11-1993).

Muljono, S. (1975), Nederland geeft zichzelf ontwikkelingshulp, NRC Handelsblad, 13-12-1975, p. 12.

Muller, M.H. (1983), De onzekere toekomst van de gedragscode van de Verenigde Naties voor transnationale ondernemingen, Internationale Spectator, Jg. xxxvii, no. 11, no-vember, p. 706-713.

Myrdal, G. (1971), The Challenge of World Poverty; A World Anti-Poverty Programme in Outline, Pelican/Penguin Books, Harmondsworth.

NAR (1965a), Advies Nederlands Consortiumbeleid, No. 1, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen, Den Haag (maart).

−−−− (1965b), Advies Algemene Samenstelling Hulpprogramma 1966, No. 7, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (augustus).

−−−− (1967), Advies Algemene Samenstelling Hulpprogramma 1968, No. 18, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (juli).

−−−− (1968a), Advies Caraïbisch Gebied, No. 22, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (juni).

−−−− (1968b), Advies Ontwikkelingsstrategie en Handvest, No. 25, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (oktober).

−−−− (1969a), Advies Vernieuwing van de Conventie van Yaoundé, No. 26, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (januari).

−−−− (1969b) Advies Algemene Samenstelling Hulpprogramma 1970, No. 28, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (mei).

−−−− (1970a), Advies Functionele Concentratie Bilaterale Projecten- en Deskundigenpro-gramma, No. 29, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (april).

−−−− (1970b), Advies Algemene Samenstelling Hulpprogramma 1971, No. 30, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (mei).

−−−− (1971a), Advies De structuur van de Nederlandse economie en de internationale arbeidsverdeling, No. 31, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (februari).

−−−− (1971b) Advies Wettelijke Regeling voor de Hulpverlening aan Ontwikkelingslan-den, No. 32, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (april).

−−−− (1971c), Advies Vierjarenprogramma, No. 34, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (april).

−−−− (1971d), Advies Re-adaptatiefonds, No. 37, Nationale Raad van Advies inzake Hulp-verlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (december).

−−−− (1972a), Advies UNCTAD III, No. 39, Nationale Raad van Advies inzake Hulpver-lening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (maart).

−−−− (1972b), Advies Evaluatie van de Nederlandse Ontwikkelingshulp, No. 40 Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (augustus).

−−−− (1973a), Advies EEG-Ontwikkelingssamenwerking, No. 41, Nationale Raad van Ad-vies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (april).

−−−− (1973b), Advies Schuldenproblemen Ontwikkelingslanden, No. 44, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (juni).

−−−− (1973c), Advies Stabilisatie Exportopbrengsten Ontwikkelingslanden, No. 46, Natio-nale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (oktober).

−−−− (1973d), Advies Zuivering van de Hulp, No. 47, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (december).

−−−− (1974), Advies Oliecrisis en Ontwikkelingssamenwerking, No. 49, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, Den Haag (juni).

−−−− (1975a), Advies Suriname, No. 52, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssa-menwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (februari).

−−−− (1975b), Advies De toekomstige beschikbaarheid van metallische mineralen, No. 53, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitgeve-rij, Den Haag (juni).

−−−− (1975c), De Nieuwe Internationale Economische Orde, Rapport van de studiedag inzake de consequenties van de 6e en 7e Speciale Zittingen van de Algeme-ne Vergadering der Verenigde Naties gehouden te Den Haag op 11 november 1975, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag.

−−−− (1976), Toekomstige Grondslagen voor Ontwikkelingssamenwerking (verslag van een discussie en een studiedag op 25 november 1976), Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag.

−−−− (1977), Advies Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking, No. 55, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (november).

−−−− (1978a), Advies Nederlandse Antillen, No. 59, Nationale Advies Raad voor Ontwik-kelingssamenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (juni).

−−−− (1978b), Advies Handelsbeleid en Ontwikkelingslanden, No. 60, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (september).

−−−− (1979a), Advies De Wereldvoedselvoorziening en het EEG-landbouwbeleid, No. 61, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitgeve-rij, Den Haag (maart).

−−−− (1979b), Advies UNCTAD V, No. 62, Nationale Advies Raad voor ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (april).

−−−− (1979c), Advies Particuliere Buitenlandse Investeringen en Multinationale Onderne-mingen, No. 63, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (mei).

−−−− (1979d), Advies inzake het Grondstoffenvraagstuk, No. 64, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (oktober).

−−−− (1979e), Advies UNIDO III, No. 65, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelings-samenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (december).

−−−− (1979f), Commentaar op de regeringsnota’s ‘Ontwikkelingssamenwerking in wereldeconomisch perspectief’ en ‘Verbetering van de kwaliteit van de bilaterale hulp’, No. 66, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitge-verij, Den Haag (december).

−−−− (1980), Advies Ontwikkelingsstrategie voor het Derde Ontwikkelingsdecennium der Verenigde Naties, No. 68, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelings-samenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (mei).

−−−− (1981a), Advies Internationale Financiële Problemen en Ontwikkelingslanden, No. 69, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuit-geverij, Den Haag (februari).

−−−− (1981b), Advies Minst-ontwikkelde Ontwikkelingslanden, No. 71, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (juni).

−−−− (1981c), Advies Multivezelakkoord, No. 74, Nationale Advies Raad voor Ontwik-kelingssamenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (oktober).

−−−− (1981d), Advies Landbouwontwikkeling, No. 75, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (oktober).

−−−− (1984), Advies Bedrijfsleven en Ontwikkelingssamenwerking, No. 79, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (januari).

−−−− (1986), Advies Omvang, besteding en financieringswijze van de ontwikkelingshulp, No. 87, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuitgeverij, Den Haag (mei).

−−−− (1997), Raadkamer en Kameraad; Terugblik op 33 jaar advieswerk; Jaarverslag 1995-1996, Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Staatsuit-geverij, Den Haag (augustus).

Nasar, S. (2011). De wil tot welvaart; Het verhaal van geniale economen, De Bezige Bij, Amsterdam.

NCO (1980), Verslag 1977-1979 & Jaarplan 1980, Amsterdam (mei).

−−−− (1981), Jaarverslag 1980, Amsterdam.

−−−− (1982), Jaarverslag 1981, Amsterdam.

−−−− (1983), Jaarverslag 1982, Amsterdam (juni).

−−−− ed. (1972), UNCTAD III Symposium Report, January 1972 The Hague, (Nether-lands’ National Committee for Development Strategy), Staatsuitgeverij, The Hague.

Nekkers, J.A., & P.A.M.Malcontent, red. (1999), De geschiedenis van vijftig jaar Neder-landse ontwikkelingssamenwerking 1949-1999, Sdu Uitgevers, Den Haag

Newbery, D.M.G. & J.E.Stiglitz (1981), The theory of commodity price stabilization; A study in the economics of risk, Oxford University Press.

Niekerk, A.E.van (1981), Het Brandt-rapport is vlees noch vis, Economisch-Statistische Berichten, 66e jg., no. 3306, 27 mei, p. 516-518.

Nieuwkerk, M. van, & R.P.Sparling (1985), De Internationale Investeringspositie van Nederland, Monetaire Monografieën Nr. 4-1985, Kluwer, Deventer.

Nispen tot Pannerden, jhr.F.K.M. van (1993), Het dossier Heroverweging (proefschrift EUR).

Novib (1964), Nota betreffende hulpverlening aan en samenwerking met ontwikkelingslanden, Wereld-in formatie, 6e jg., no. 4, p. 4-10.

Nusselder, H. (1995), Het Gemeenschappelijk Grondstoffenfonds na vijf jaar, Internatio-nale Spectator, jg. 49, nr. 4, april, p. 224-229.

ODI (1971), Britain, the EEC and the Third World (gebaseerd op een in April 1971 gehouden international seminar), Overseas Development Institute, London.

­­­−−− (1976), Briefing Paper: The Paris Conference on International Economic Co-operation (CIEC), Overseas Development Institute, London (August).

OECD (1993), Towards Greater Untying of Aid, DCD/DAC/FA(92)/REV1, Paris.

−−−−− (2001), Untying Aid to the Least Developed Countries, OECD Policy Brief, July, Paris.

Ohlin, G. (1966), Foreign Aid Policies Reconsidered, Development Centre OECD, Paris.

Oostindie, G. (2003), De smalle marges van het Nederlandse Antillenbeleid, Internatio-nale Spectator, jg. 57, nr. 11, november, p. 515-518.

−−−−−−−−−−− (2004), De teloorgang van een bijzondere relatie, in: Dijck, red. (2004), p. 17-38.

Oostindie, G. & I.Klinkers (2001), Knellende Koninkrijksbanden; Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000 (Delen I, II en III), Amsterdam U.P.

Oostvoorn, F.van (1976), Grondstoffenkartels: een hoopgevend perspectief voor de ontwikkekelingslanden? Economisch-Statistische Berichten, 61e jg., no. 3050, 28 april, p. 410-414.

Oranje, J. (2004a), Slappe Surinaamse vlag in een mist van rancune, NRC-Handelsblad, 3-3-2004.

−−−−−−−− (2004b), Surinamers over hun haat-liefdeverhouding met Nederland: Steentjes in de schoenen, NRC-Handelsblad, 1 mei.

PAK (1972), Nederland en de konferentie voor handel en ontwikkeling: UNCTAD-III, Nota van een studiegroep van de PvdA, D’66 en PPR, Amsterdam (maart).

Panchamukhi, V.R. (1993), The Future of Non-Alignment, in Ahuja, Coppens & Van der Wusten, eds. 1993, p. 205-218.

Parlement & Politiek (2004a), Kabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973) (printversie 22-3-2004, 1-7).

−−−−−−−−−−−−−−− (2004b), Kabinetscrisis 1972: uittreden DS’70 (printversie) 22- 3-2004, p. 1-2.

Patijn, C.L. (1970), Het Nederlandse buitenlandse beleid, in Internationale Spectator, jg. xxiv, Nr. 1, 8 januari, p. 14-23.

Pearse, E. & Robert Kahn (1970), The White Tribes of Europe; Britain, the Common Market and developing countries (published by Action for World Development and Churche’s Action for World Development, 27 pages, London).

Pearson, L.B. (1969), Partners in Development; Report of the Commission on Inter-national Development, Praeger, New York e.a.

Pels, K. & J.Landman, Lijn Pronk wordt niet afgebroken, in Bijeen, februari, p. 8-9.

Peppelenbosch, P.G.N. (1974), Bewustmaking! Maar waarvan? Enige kritische kanttekeningen bij de NCO-beleidsnota, Internationale Spectator, jg. xxviii, Nr.21, 8 december, p. 725-730.

Peters, F.H. (1999), Van de nood een deugd; Technische hulp na de dekolonisatie, in Nekkers & Malcontent, red. (1999), p. 83-113.

Pluijm, Th. van der (1977), Het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling; Kanttekeningen bij de oprichting van een nieuw financieringsorgaan, Internationale Spectator, jg.xxxi, no.12, december, p. 745-756.

Polak, J.J. (1982), Blaam voor noodzaak tot aanpassing ten onrechte bij IMF, Aspecten van Internationale Samenwerking, 15e jg., nr.4, p. 149-155.

Posthumus, G.A. (1977), Integratie bij Buitenlandse Zaken; Een visie vanuit het Minis-terie, Internationale Spectator, jg. xxxi, nr.3, maart, p. 186-192.

−−−−−−−−−−− (1999), Een ‘ideale vorm van hulp’; Bilaterale financiële hulpverlening, het India Consortium en de IGGI, in Nekkers & Malcontent, red. (1999), p. 145-162.

Power, S. (2019), Leerschool van een idealist; Memoires, Atlas Contact, Amsterdam.

PPR (1971), Het werkterrein is de wereld; een uitgave over de ontwikkelingssamenwerking door de Commissie Vredespolitiek, Politieke Partij Radikalen, Amsterdam (januari).

Pratt, C., ed. (1989), Internationalism under Strain: The North-South Policies of Canada, the Netherlands, Norway, and Sweden, University of Toronto Press, Toronto etc.

−−−−−−−−− (1990), Middle Power Internationalism; The North-South Dimension, McGill-Queen’s University Press, Kingston & Montreal etc.

Prebisch, R. (1964), Towards a new trade policy for development. Report by the secretary-general of the United Nations Conference on Trade and Development, New York, United Nations.

−−−−−−−− (1971), De grote taak van Latijns-Amerika; Structuurverandering en ontwikkeling; in: Deelgenoten in Ontwikkeling III, Staatsuitgeverij, ’s-Gra-venhage, p.vii-xxvi en 1-361.

Pronk, J.P. (1969a), Evaluatie, Economisch-Statistische Berichten, 54e jg., no.2700, 18 juni,625-626 + 632.

−−−−−−−−− (1969b), Naschrift (bij Van der Meer 1969), Economisch-Statistische Berichten, 54e jg., no. 2703, 9 juli, p. 693-694.

−−−−−−−−− (1970a), Eén procent, Economisch-Statistische Berichten, 55e jg., no. 2734, 28 februari, p. 183.

−−−−−−−−− (1970b), EEG, Engeland en Derde Wereld, Economisch-Statistische Berichten, 55e jg., no. 2759, 12 augustus, p. 759.

−−−−−−−−− (1971a), Naar een Europees ontwikkelingsbeleid? (I), Economisch-Statistische Berichten, 56e jg., no. 2820, 20 oktober, p. 927.

−−−−−−−−− (1971b), Naar een Europees ontwikkelingsbeleid? (II), Economisch-Statistische Berichten, 56e jg., no. 2827, 8 december, p. 1091 en 1106.

−−−−−−−−− (1972a), Zonder portefeuille, Economisch-Statistische Berichten, 57e jg., no. 2834, 2 februari, p. 99.

−−−−−−−−− (1972b), Halverwege Unctad III, Economisch-Statistische Berichten, 57e jg., no. 2849, 17 mei, p. 475.

−−−−−−−−− (1973), Naar een geïntegreerd Europees ontwikkelingsbeleid?, Internationale Spectator, jg.xxvii, no.5, 8 maart, p. 166-173.

−−−−−−−−− (1976), Bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking (Rede voor de Ne-derlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 25-2-1976), Internationale Samenwerking, 1976-2, p. 45-52.

−−−−−−−−− (1977a), Gelijke kansen voor allen in alle landen (Selectie uit de redevoeringen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, uitgave van de Voor-lichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag, z.j.).

−−−−−−−−− (1977b), Naschrift (in reactie op veertien commentaren), Internationale Spec-tator, jg.xxxi, no. 9, september, p. 569-580.

−−−−−−−−− (1977c), Hollands Dagboek, NRC Handelsblad, 5 november.

−−−−−−−−− (1978a), Schrappen speciale hulp overbodige beslissing, NRC Handelsblad, 12-9-1978.

−−−−−−−−− (1978b), Schrappen speciale hulp schaadt toekomstig beleid, NRC Handelsblad, 13-9-1978.

−−−−−−−−− (1979), Een pauze in de Noord-Zuiddialoog, Internationale Spectator, jg.xxxiii, no.9, september, p. 558-559.

−−−−−−−−− (1980), Voorwoord, in Brandt et al. (1980b), p. ix-x.

−−−−−−−−− (1981a), Een keuze voor een enkel-spoorbeleid, in WBS (1981), p. 142-157.

−−−−−−−−− (1981b), Cancún heeft impasse doorbroken, de Volkskrant, 26 oktober.

−−−−−−−−− (1986), Opinie, Drs. J.P.Pronk, minister voor ontwikkelingssamenwerking 1973-‘77, in Melkert, A., red. (1986), p. 103-111.

−−−−−−−−− (1989), De linker- en de rechterhand in de Nederlandse ontwikkelingshulp (recensie van Hoebink, 1988), Derde Wereld, 89-3 (jaargang 8, oktober), p. 13-35.

−−−−−−−−− (2002), De Autonomie van Suriname, Multatuli-lezing, Breda, 1 November 2002 (www.janpronk.nl).

−−−−−−−−− (2018-2019), Het recht van de sterkste, in: Vice Versa, Winter 2018/19, p.20-23.

Putten, J. van der, (1974), Chili ’71-’74, Van Gennep, Amsterdam.

−−−−−−−−−−−−−−− (1981a), Reagan stelt voorwaarden in Cancun, de Volkskrant, 23 oktober.

−−−−−−−−−−−−−−− (1981b), Noord-Zuid-top mild beoordeeld, de Volkskrant, 26 oktober.

Quarles van Ufford, PH. (1980), Medefinanciering: een effectief middel voor doelgroepenbeleid in Indonesië, Internationale Spectator, jg.xxxiv, nr.12, december, p.735-744.

Randwijk, H.M.van (1964), Ondermaans Commentaar IV: Twee redevoeringen, die op de wereldhandelsconferentie niet werden uitgesproken, in Maatstaf, jg.12, no. 3, juni, p. 212-232.

−−−−−−−−−−−−−−−− (1968), Heet van de naald; Keuze uit het werk van een man in verzet, Bert Bakker, Den Haag.

Reuber, G.L., et al. (1973), Private foreign investment in development, Clarendon Press, Oxford.

Ringnalda, G. (1999), Verwachtingen en teleurstellingen; De Nederlandse rol in het VN-ontwikkelingsbeleid 1960-1980, in in Nekkers & Malcontent, red. (1999), p. 201-216.

Rostow, W.W. (1956), The Take-Off into Self-Sustained Growth, The Economic Journal, Vol. 66 (March), p. 25-48.

Rote, R. (1981), ‘Voor de voet weg’ − ontwikkelingsbeleid onder De Koning, Internationale Spectator, jg. xxxv, nr.6, juni, p. 313-318.

Rothstein, R.L. (1977), The Weak in the World of the Strong; The Developing Countries in the International System, Columbia University Press, New York.

−−−−−−−−−−−− (1979), Global Bargaining; UNCTAD and the Quest for a New International Economic Order, Princeton University Press, Princeton N.J.

Rutgers-Sluijter, P. (1967), Minister Udink: hoe consequent ben je?, Vice Versa, 1e jg., no. 5, 3-5.

Ruyter, Th. (1976), De Derde Wereld en de nieuwsvoorziening; Naar een nieuwe internationale ordening van de informatie?, Internationale Spectator, jg. xxx, nr.11, november, p. 655-661.

−−−−−−−−− (1979), Niet-gebonden landen kritiseren bestaande economische orde; Top-conferentie in Havanna kiest voor nieuwe Noord-Zuiddialoog, Inter-nationale Samenwerking, no.9, p. 382-386.

Sauer, D. & F.Burger (1979), Troef verliest zijn kleur; ook voorlichting verandert bij De Koning, Onze Wereld, januari, p. 5-8.

Schaaijk, M.van (1981), Suriname, Ontwikkelingshulp en Democratie; Een standpuntbepaling betreffende het Nederlandse beleid ten aanzien van Suriname, Nota voor de Su-rinaamse sectie van de BOW; Uitgave: Stichting ter bevordering van de studie van de Surinaamse economie, Den Haag (februari).

Schaepman, K. (1991), ‘Het was een beweging van vergaderaars. De beweging van de zware shag’, in Schaepman, red. (1991), p. 9-35.

−−−−−−−−− red. (1991), Zware shag en gironummers; Twaalf Nederlanders over de derde wereld, Mets/Novib, Amsterdam/’s Gravenhage.

Schaik, R.J. van (1976), De economische macht van de olieproducerende landen en de mogegelijke gevolgen voor de Noord-Zuid verhoudingen (preadvies voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde over het energie-vraagstuk, p. 82-117), M. Nijhoff, Den Haag.

−−−−−−−−−−−−− (1997), Uit de eerste twintig jaar DGES – Een venster op de Wereld, in: Labohm, H.H.J., red. (1997), p. 82-116.

Scherpenzeel, D. (1972), Tussen New Delhi en Santiago I, Internationale Samenwerking Cahier nr. 10 (februari), NOVIB/Keesing, Den Haag.

Schiffmann, Ch. (1975), A negotiation and a convention, The Courier, no. 31, March 1973, 3-6.

Schmelzer, N. (2004), Herinneringen van een politiek dier, Balans, Amsterdam.

Scholten, W. (2012), Mooie Barend – Biografie van B.W.Biesheuvel 1920-2001, Bert Bakker, Prometheus, Amsterdam.

Schoonbrood, J. (1980), Topambtenaar ontwikkelingssamenwerking: “De ondernemers zijn laks”, de Volkskrant, 21 oktober.

Schrijver, N.J. (1980), Permanente soevereiniteit over natuurlijke hulpbronnen: naast rechten ook plichten?, Internationale Spectator, jg.xxxiv, nr.9, september, p. 498-512.

−−−−−−−−−−− (1981), De internationale ontwikkelingsstrategie voor de jaren 1981-1990, Intermediair, 17e jg., no. 6, 6 februari, p. 1-13.

−−−−−−−−−−− (1997), Sovereignty over Natural Resources; Balancing Rights and Duties, Cambridge University Press, Cambridge etc.

−−−−−−−−−−− (1998), Begrensde soevereiniteit – 350 jaar na de Vrede van Munster, Inaugurale Rede VU, Amsterdam, 15 mei.

Schulpen, L. red. (2001), Hulp in ontwikkeling; bouwstenen voor de toekomst van internationale samenwerking, Koninklijke Van Gorcum, Assen

Schulpen, L., S.Verwer & R.Ruben (2014), De geschiedenis van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in grafieken, figuren en een enkele tabel, in Verwer, Schul-pen en Rueben, red. (2014), p. 422-442.

Secchi, C. (1972), Internationale financiële en monetaire problemen van ontwikelingslanden, Internationale Spectator, jg.xxvi, nr. 5, 8 maart, p. 405-420.

Segers, M. (2013), Reis naar het continent; Nederland en de Europese integratie, 1950 tot heden, Bert Bakker, Amsterdam.

Shea, N. (2019), Een nieuwe koude oorlog, in: National Geographic, 09/2019, p. 42-65.

SID (1972), Towards a new world economy, (Papers and proceedings of the Fifth European Conference of the Society for Internationale Development, The Hague, October 1971), Rotterdam U.P.

Siekmann, R.C.R. (1982), De volkenrechtelijke toetsing van voorlichtingsprojecten over ontwikkelingssamenwerking vanwege hun subidiëring door de Neder-landse overheid, Internationale Spectator, jg.xxxvi, nr. 6, juni, p. 330-340.

Sijmons, R. (1981), De Koning stelt zijn Instituut voor de Tropen onder curatele, Vrij Nederland, 4 april 1981.

Singer, H. & J.Ansari (1977), Rich and Poor Countries, G.Allen & Unwin Ltd., London.

Sint, M. & W.Verburg (1980), ‘In de ontwikkelingsdiscussie is niets wezenlijks bereikt’ (interview met Pronk), Intermediair, no.33, 15 augustus, p. 1-5 + 13.

Sjaloomgroep (1970), ‘Scheepvaartkonflikt tussen arm en rijk’, Kosmodok, jg.3, no. 9, september 1970, p. 1-6.

Smit, A. (1987), Grondstoffenovereenkomst is doodgeboren kind, NRC Handelsblad, 20 juli.

Smit, H.P. (1982), The world rubber economy to the year 2000, Proefschrift Vrije Uni-versiteit, Amsterdam

Smulders, H. (1970), Interview met Drs.B.J.Udink: Wat is nodig, bloed of geld? Pano-rama, 21-29 maart, nr. 13, p. 17-21.

Snijders, M.L. (1977), Nieuwe Informatieorde en democratie zijn niet met elkaar te rijmen, Internationale Spectator, jg. xxxi, nr. 12, december, p. 796-800.

Soest, J. van (1975), Het begin van de ontwikkelingshulp in de Verenigde Naties en in Nederland 1945-1952, Proefschrift Katholieke Universiteit van Nijmegen.

SOSV-team (1974), Vakbeweging en bewustwording; Commentaar bij de beleidsnota van de NCO, Internationale Spectator, jg. xxviii, nr. 21, 8 december, p. 735- 737.

South Commission (1990), The Challenge to the South, The Report of the South Commis-sion, Oxford U.P., Oxford etc.

Spanjer, M. (1977), Pronk kan geen garen spinnen met de NCO, NRC Handelsblad, 14 maart.

−−−−−−−−− (1978), Armoede bepalend voor ontwikkelingshulp (interview met minister De Koning), NRC Handelsblad, 21 januari.

Steunenberg, B. (1981), Het plafond voor ontwikkelingssamenwerking; De omvang en structuur van de Nederlandse ontwikkelingshulp, Openbare Uitgaven, jg.13, nr. 3 (juni), p. 110-131.

Stokke, O., ed., (1989), Western Middle Powers and Global Poverty; The Determinants of the Aid Policies of Canada, Denmark, the Netherlands, Norway and Sweden, The Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala.

Stoel, M.van der (1976), Europese eenwording: de Nederlandse waardering van idealen en werkelijkheden (voordracht op 20-11-’75), Internationale Spectator, jg. xxx, nr. 1 januari, p. 39-48.

Strabbing, H. (1998), De coup die mislukt heette, de Volkskrant, 25-5-1998.

Szabó, Z. (2005), Nederlands Ontwikkelingsbeleid: onderweg naar niets, Liberaal Reveil, februari, 46e jg., p. 9-12.

Szász, A. (1979), Het Europees Monetair Stelsel, Internationale Spectator, jg.xxxiii, nr. 2, februari, p. 79-87.

Szirmai, A. (2005), The Dynamics of Socio-Economic Development, Cambridge U.P.

Tak, C. van der, (1972a), Nederland en de ‘link’; Speciale trekkingsrechten en de ontwikkelingsfinanciering; Nog geen definitief standpunt, Internationale Samenwerking, jg. 5, no.5, mei, p. 109-111.

−−−−−−−−−−−− (1972b), UNCTAD III − De ‘Link’; Band tussen speciale trekkingsrechten en aanvullende ontwikkelingssteun, Academia, 27 mei.

TAS-1, (1973), Nederlandse ontwikkelingshulp in dienst van kapitaalbelangen, Tijdschrift voor Anti-imperialisme Scholing (v/h Nesbic-bulletin), jg. 8, nr. 1 (jan./juni) .

TAS-3, (1974), Olieconcerns en krisis, Tijdschrift voor Anti-imperialisme Scholing (v/h Nesbic-bulletin), jg.8, nr.3, december 1973 (verschenen in maart 1974).

TAS, (1975), Redaktioneel, Tijdschrift voor Anti-imperialisme Scholing (folder), 1 juni.

Tempel, P.van den (1984), De Nederlandse ontwikkelingshulp aan Latijns Amerika en het Caribisch gebied (deelstudie nr.10 van het project ‘Binnenlandse beïnvloeding van het buitenlands beleid’), Instituut voor Internationale Studiën, Rijksuniversiteit Leiden.

Tempel, P.van den, W.Hoekstra, R.de Jongh, R.Manck & S.Wagemaker (1995), Politici in de schoolbanken; Theoretische concepten in het Nederlandse en het EG-ontwikke-lingssamenwerkingsbeleid, Vakgroep IB&V, PSCF, Universiteit van Amsterdam.

Terhal, P. (1972), UNCTAD: het gevecht tegen de bierkaai?, Internationale Spectator, jg.xxvi, nr.5, 8 maart, p. 434-442.

Terlingen, J. (1984), Afscheid: Berend Jan Udink verlaat ons land, Vrij Nederland, jg. 45, 29 september, p. 3.

Teszler, R.K. (1978), Nederlandse samenwerking met ontwikkelingslanden, in: Heldring, red. 1978, p. 71-88.

Thijn, E.van (1978), Dagboek van een onderhandelaar, 25 mei – 11 november 1977, Van Gennep, Amsterdam.

Thijs, G. (2005), Kleine luyden in ontwikkeling; De Vrije Universiteit en de Derde Wereld, 1955-2005, Meinema, Zoetermeer.

Tieleman, H.J. (1973a), De Derde Wereld en de uitbreiding van de EEG, Internationale Spectator, Jg.xxvii, no.5 (8 maart), p. 156-165.

−−−−−−−−−−−− (1973b), Landbouwpolitiek en Ontwikkelingssamenwerking; Enige kanttekeningen bij het Gemeenschappelijk Lndbouwbeleid van de Europese Economische Gemeenschap in mondiaal perspectief (dissertatie Vrije Universiteit, 14 december 1973).

Timmler, M. (1968), Mahnung und Warnung aus New Delhi, Aussenpolitik, jg. 9, no. 5 (Mai).

Tinbergen, J. (1964), Nieuwere opvattingen over de hulp aan ontwikkelingslanden, Internationale Spectator, Jg.xviii, no. 1, p. 20-24.

−−−−−−−−−−− (1977), Pronks beleid en de wereldprioriteiten, Internationale Spectator, jg.xxxi, 9, september, p. 560-562.

−−−−−−−−−−− (1981a), Een wereldwerkgelegenheidspolitiek, Internationale Spectator, jg.xxxv, 3, maart, p. 133-138 (plus Repliek op vier commentaren, p. 149).

−−−−−−−−−−− (1981b), Over vlees, vis en het rapport-Brandt, Economisch-Statistische Berichten, 66e jg., no. 3309, 17 juni, p. 587.

−−−−−−−−−, A.J. Dolman & J.van Ettinger, eds. (1976), RIO: Reshaping the International Order; A Report to The Club of Rome, Dutton & Co, New York.

­­­­­­−−−−−−−−− , J.M. den Uyl, J.P.Pronk & W.Kok (1980), A New World Employment Plan, 29 October 1980 (stencil, Den Haag, 21 pgs.). (Een in het Nederlands vertaalde versie verscheen in Socialisme en Democratie, december 1980, p. 583−593.)

Toirkens, S.J. (1988), Schijn en werkelijkheid van het bezuinigingsbeleid 1975-1986 (dissertatie Leiden), Kluwer, Deventer.

Tongeren, P. van (1967), Als ze nu maar nakomen wat ze beloofd hebben, Nesbic-Bul-letin, 2, nr. 4/5, april/mei, p. 98-107.

−−−−−−−−−−−− (1968), Rietsuikeraktie 1968: een sukses?, Nesbic-Bulletin, jg. 3, nr. 10, 11, 12 december, p. 187-194.

−−−−−−−−−−−− (1972), Een onverantwoordelijke wereldmacht: De EEG op UNCTAD-3, Trans-Aktie (speciaalnummer in het kader van de Vredesweek 1972), jg. 1, no. 6/7 (augustus), p. 40-51.

−−−−−−−−−−−− (1986), Gemeenten gaan buiten hun grenzen: gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, Internationale Spectator, jg.xl, no. 3, maart, p. 159- 169.

Tongeren, P. van, & H. van den Bosch (1968), De verkoop van een beleid, Nesbic-Bulle-tin, 3, nr. 4/5, september, p. 35-39.

Traa, M.van (1978), (interview met) Max van der Stoel, in Gortzak, red. (1978), p. 80-95.

Tulloch, Peter (1973), The Seven Outside; Commonwealth Asia’s Trade with the Enlarged EEC (Overseas Development Institute), ODI 1973.

Tweede Kamer (1955), Verslag van de 40e vergadering ter vaststelling van Hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) van de Rijksbegroting voor 1956, Tweede Kamer, Zitting 1955-1956, Deel I, p. 493-544.

−−−−−−−−−−− (1966a), 3e Vergadering Begrotingscommissie BuZa op 12 januari 1966, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1965-1966, p. 731-771.

−−−−−−−−−−− (1966b), Verslag van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, d.d. 13 augustus 1966, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1966-1967, 8800, nr. 15.

−−−−−−−−−−− (1967a), Debatten over de regeringsverklaring van Minister-President De Jong Handelingen Tweede Kamer, Buitengewone Zitting 1967, 4de en 5de vergaderingen – 19 en 20 april, p. 41-92 en 97-133.

−−−−−−−−−−− (1967b), Behandeling Brief Hoofdpunten beleid ontwikkelingshulp, Han-delingen Tweede Kamer, Buitengewone Zitting 1967, 18de vergadering – 22 juni, p. 532-585.

−−−−−−−−−−− (1967c), Algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting 1968, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1967-1968, 7de vergadering – 12 oktober, p. 201-255.

−−−−−−−−−−− (1967d), Vaststelling begrotingshoofdstuk XIII (Economische Zaken Unctad deel), Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1967-1968, 20ste en 21ste vergadering, 20 en 21 december 1967, p. 857-881 en 894-905.

−−−−−−−−−−− (1969), Nota Toetsing Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, en stemming over moties, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1967-1968, 66ste vergadering, 12 juni 1969, p. 3221 en 3268, en 67ste vergadering, 17-6- 1969, p. 3272-3273.

−−−−−−−−−−− (1970a), Behandeling FMO-wet, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1969-1970, 43st en 44ste Vergadering, 10 en 11 februari 1970, respectievelijk p. 2114-2138, en p. 2167-2170.

−−−−−−−−−−− (1970b), Vaststelling van de begroting van Buitenlandse Zaken, inclusief Ontwikkelingssamenwerking, voor 1970, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1969-1970, 43st t/m 45ste Vergadering, 10 t/m 12 februari 1970, p. 2139-2273.

−−−−−−−−−−− (1970c), Voorlopig Verslag bij het ontwerp Retorsiewet zeescheepvaart, d.d. 1-7-1970, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1969-1970, 10523, Nr. 5.

−−−−−−−−−−− (1970d), Vaststelling van de begroting van Buitenlandse Zaken, inclusief Ontwikkelingssamenwerking, voor 1971, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, 31st en 32ste Vergadering, 9 en 10 december 1970, p. 1692 -1777.

−−−−−−−−−−− (1971), Eindrapport betreffende de informatiewerkzaamheden van Prof. Dr P.A.J.M.Steenkamp, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971 − Bijlagen 11357, bijlage 9, d.d. 18 juni 1971, p. 23-28; en bijlage 10, d.d. 21 juni 1971, p. 29.

−−−−−−−−−−− (1972a), Plenaire behandeling van brief Biesheuvel over taakverdeling Unctad, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, 57ste vergadering, d.d. 21 maart 1972 (p. 2814-2824), en de stemming over de motie-Pronk, in de 58ste vergade-ring, d.d. 22-3-1972 (p. 2853).

−−−−−−−−−−− (1972b), Stemming over de ‘link’-motie-Pronk, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, 59ste vergadering, d.d. 11 april 1972 (p. 2880-2881).

−−−−−−−−−−− (1972c), Verslag van een mondeling overleg (over Unctad-3 met de ministers Langman en Boertien op 29 juni 1972; verslag d.d. 7 september 1972), Hande-lingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, 11744, nr. 7, p. 1-2.

−−−−−−−−−−− (1975a), Motie Van der Hek c.s. (over de kosten van kapitaalmarktfinanciering van ontwikkelingsleningen, 4 maart 1975), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13 100 hoofdstuk V, nr. 28.

−−−−−−−−−−− (1975b), Verslag van een mondeling overleg (over FMO en herstructurering op 17 juni 1975), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13 100 hoofdstuk V, nr. 41.

−−−−−−−−−−− (1977), Herzien regereerakkoord van CDA en VVD, 26 november 1977, Handelingen Tweede Kamer, zitting 1977-1978, Bijlagen 14 600, nr. 4.

−−−−−−−−−−− (1978a), Regeringsverklaring Minister-President Mr.A.A.M.van Agt, 16 januari 1978, Handelingen Tweede Kamer, zitting 1977-1978, p. 331-341

−−−−−−−−−−− (1978b), Interpellatie Pronk over NCO-besluiten De Koning, 6 april 1978, Handelingen Tweede Kamer, zitting 1977-1978, p. 1918-1934, inclusief noot 7 op p. 1950-1951.

−−−−−−−−−−− (1978c), Stemmingen over moties NCO-interpellatie Pronk, 11 april 1978, Handelingen Tweede Kamer, zitting 1977-1978, p .1955.

−−−−−−−−−−− (1978d), Verslag van een mondeling overleg (over het concentratielandenbeleid, op 29-6-1978), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 14 800 hoofdstuk V, nr. 43.

−−−−−−−−−−− (1978e), Verslag van een mondeling overleg (vervolggesprek over het concentratielandenbeleid, op 29 augustus 1978), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 14 800 hoofdstuk V, nr. 46.

−−−−−−−−−−− (1978f), Regeling der werkzaamheden, 5 september 1978, Handelingen Tweede Kamer, zitting 1978-1979, p. 3335-3353.

−−−−−−−−−−− (1978g), Ontwikkelingssamenwerking, 29 november 1978, Handelingen Tweede Kamer, zitting 1978-1979, p. 1843-1854.

−−−−−−−−−−− (1978h), Ontwikkelingssamenwerking, 20 december 1978, Handelingen Tweede Kamer, zitting 1978-1979, p. 2503-2504.

−−−−−−−−−−− (1979a), Verslag van een mondeling overleg (over programmasubsidiëring van de NCO op 25 januari 1979), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15 300 hoofdstuk V, nr. 94.

−−−−−−−−−−− (1979b), Bijlagen bij verslag van een mondeling overleg (over de NCO op 25 Januari 1979, nr. 94), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15 300 hoofdstuk V, nr. 96.

−−−−−−−−−−− (1980a), Verslag van een mondeling overleg (over programmafinanciering van MFO’s op 14-5-1980), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1980- 1981, 16 400 hoofdstuk V, nr. 17.

−−−−−−−−−−− (1980b), VCO-behandeling van het OS-deel van de rijksbegroting voor 1981, hoofdstuk V, Buitenlandse Zaken, Handelingen Tweede Kamer, zitting 1980-1981, UCV-21, 17 november 1980.

−−−−−−−−−−− (1981a), Verslag van een mondeling overleg (met Minister De Koning over de KIT-nota ‘Activiteiten 1980-’85’ op 8 april 1981), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 651, nr. 3.

−−−−−−−−−−− (1981b), Verslag van een mondeling overleg (met Minister De Koning over de nota ‘Nieuwe wegen deskundigen’ op 29 april 1981), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 400 hoofdstuk V, nr. 93.

­­­­­­­−−−−−−−−−−− (1981c), Nota naar aanleiding van het Verslag, d.d. 27 november 1981 (Minister Van Dijks antwoorden op vragen van de Tweede Kamer), Han-delingen Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 hoofdstuk V, nr 12.

−−−−−−−−−−− (1981d), Motie van het lid Herfkens c.s. (voorgesteld 3 december 1981), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 hoofdstuk V, nr. 19.

−−−−−−−−−−− (1982a), Kamerbespreking wijzigingsvoorstellen NCO, 23 juni 1982, Handelingen Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 86ste Vergadering, p. 3978-4017.

−−−−−−−−−−− (1982b), Stemmingen over de op 23 juni voorgestelde Kamermoties NCO, 25 juni 1982, Handelingen Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 88ste Vergadering, p. 4148-4150.

−−−−−−−−−−− (1982c), Beantwoording vragen Knol door Van Dijk, 26 augustus 1982, Handelingen Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 91ste Vergadering, p. 4277-4280, en p. 4333, noot 1.

−−−−−−−−−−− (1982d), Formatieverslag van drs. R.F.M.Lubbers, 4 november 1982, Handelingen Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 555, nr. 8.

−−−−−−−−−−− (1991), Tussenbalans (TK 56), Handelingen Tweede Kamer, zitting 1990-1991 (28 februari 1991), p. 56-3224-3229.

Udink, B.J. (1970a), Ontwikkelingssamenwerking: Scheppen van een nieuwe wereld (Nederlandse versie van een rede voor het Wiener Institut für Entwick-lungsfragen op 4 juni 1970), Internationale Samenwerking, 3e jg., nr. 5, juni 1970, p. 154-157.

−−−−−−−−− (1970b), Rede van Z.E. drs. B.J.Udink, Twee redevoeringen, Algemene Le-denvergadering Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1 oktober 1970, p. 11-16, Amsterdam.

−−−−−−−−− (1972), (Redevoering 3) Minister Udink (Nederland), in MinBuza 1972a, p. 65-67.

−−−−−−−−− (1986a), Tekst en uitleg. Over sturen en gestuurd worden, ervaringen in politiek en bedrijf, (Memoires), Anthos, Uitgeverij In den Toren, Baarn.

−−−−−−−−− (1986b), Opinie, Drs. B.J.Udink, minister voor ontwikkelingssamenwerking 1967-‘71, in Melkert, A., red. (1986), p. 90-103.

Ul Haq, Mahbub (1973), De crisis in de ontwikkelingsstrategie, Internationale Samen-werking, jg.6, no.1, januari, p. 25-29.

−−−−−−−−−−−−−− (1976), The Poverty Curtain – Choices for the Third World, Columbia U.P., New Yorkd.

−−−−−−−−−−−−−− (1980/81), Negotiating the future, Foreign Affairs, Winter, Vol.59, No. 2, p. 398-417.

Unctad (1971), Review of Internationale Trade and Development (Part One, TD/B/369/ Add. 1, Table IV-2).

United Nations (1966), United Nations Development Decade at mid-point, United Nations, New York.

−−−−−−−−−−−− (1973), Multinational Corporations in World Development, New York (ST/ECA/190).

−−−−−−−−−−−− (1974), The Impact of Multinational Corporation on Development and on International Relations, New York (E/5500/Rev.1, ST/ECA/6).

−−−−−−−−−−−− (1978), Transnational Corporations in World Development: A Re-exam-ination, New York.

−−−−−−−−−−−− (2013), Realizing the Right to Development, www.ohchr.org.

Veen, E.van der (1982), De NCO nu en in de toekomst; Een inventarisatie van feiten en meningen, Internationale Spectator, jg.xxxvi, nr. 6, juni, p. 301-313.

Veen, L.J.van der (1985), Het ontwikkelingsbeleid van de Europese Gemeenschap in de praktijk: Een analyse aan de hand van drie landenstudies (proefschrift), Rijksuniversiteit Leiden, 31-10-1985.

Veenstra, W.J. (1977), De Partij van de Arbeid en Europa, Internationale Spectator, jg. xxxi, nr.4, april, p. 246-255.

Veer, A.van ’t (1981), De tweede recycling: geen reden tot doemdenken, Economisch-Statistische Berichten, 66e jg., no. 3328, 28 oktober, p. 1062-1063.

Velden, G.W. van der (1984), De schuldproblemen van de niet olie exporterende ontwikkelingslanden in recente publicaties, Transaktie, jg.13, no.4, p. 375-398.

Vereniging voor de Staathuishoudkunde (1970), Het EEG landbouwbeleid (Preadviezen van M.J.’t Hooft-Welvaars, J.Horring, S.L.Louwes en M.G.Wagenaar Hummelink), M.Nijhoff, ’s-Gravenhage.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (1971), Verslag van de Algemene Vergadering (in Utrecht op 21 november 1970), M.Nijhoff, ’s-Gravenhage.

Vergilius (1996), Aeneis, Historische Uitgeverij, Groningen.

Verhagen, W.F. (1982), Haalt de OPEC 1984? Economisch-Statistische Berichten, 67e jg., no. 3346, 10 maart, p. 262-263.

VerLoren van Themaat, J.P. (1977), De PvdA en een socialistische Derde-Wereldbeleid, Socialisme en Democratie, jg.34, no.7/8, juli/augustus, p.363-377 (herdrukt in VerLoren van Themaat, Joan, 1989, p. 69-86).

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (1978a), Negatieve keuze van De Koning, NRC Handelsblad, 23-8-1978.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (1978b), Loopt Nederland achter met de organisatie van zijn ontwikkelingshulp? Internationale Spectator, jg.xxxii, no. 9, september, p. 533-541 (herdrukt in VerLoren van Themaat, Joan, 1989, p. 31-48).

−−−−−−−−−−−−−−−−, Joan (1989), Ontwikkelingssamenwerking, hoe en waarom (postuum gebundelde opstellen, samengesteld door Karel Jansen en Nico Schrijver), Evert Vermeer Stichting, Amsterdam.

Vermaas, R. (1977), ‘Het beleid moet blijven, maar wat doen we met Pronk?’, De Tijd, 23 september, p.5-7.

Vermeire, R. (1967), De Ontwikkelingshulp van België, in Achtste Vlaams… (1967), p. 407-447.

Verschure, C.J. (1978), Minister stop speciale hulp aan 5 landen, NRC Handelsblad, 10-8-1978.

Verwer, S., L.Schulpen & R.Ruben, red. (2014), Hoe nu verder? 65 jaar Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking, L.M. Publishers, Arnhem.

Vingerhoets, J. (1967), Naar UNCTAD II, Onze Wereld, jg 11, nr. 4 (november), Overdruk p. 12-19.

−−−−−−−−−− (1968), Wereldhandelsconferentie, Streven, jg XXI, nr. 5 (februari), p. 427-435.

−−−−−−−−−− (1969a), The Kennedy Round and the developing countries, in: Alting von Geusau, ed. (1969), p. 48-74.

−−−−−−−−−− (1969b), De concentratie op Indonesië in de Nederlandse financiële hulpverlening, Internationale Spectator, jg.xxiii, no. 11, 8 juni, p. 982-1012.

−−−−−−−−−− (1982), Ontwikkelingslanden als grondstoffenexporteurs ; Internationaal Grondstoffenbeleid en Oligopolistische Markten, Proefschrift Katholieke Hogeschool Tilburg.

Visser, R. (2001), Armoedebestrijding, soms hoefddoelstelling, in Schulpen, L., red. (2001), p. 11-27.

Vlasblom, D. (2012), Applaus voor de moordenaars, NRC Handelsblad, 27-10-2012.

Volkskrant, de (1982), Nw.-Guinea in jaartallen, Het Vervolg, 10 juli, p. 2.

Vonhoff, H.J.L. et al. (1981), Eindadvies van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag.

Voorhoeve, J.J.C. (1985), Peace, Profits and Principles; A Study of Dutch Foreign Policy,

M.Nijhoff, Leiden.

Vos, R.A.H. (1969), Een illusionist ontmaskerd, Hollands Maandblad, jg. 10, no. 254 (januari), p. 17-20.

Vries, T. de (1976), Jamaica, of het falen van de monetaire hervorming, Internationale Spectator, jg.xxx, nr.8, augustus, p. 437-443.

VVD (2004), Duurzame armoede; 35 jaar Nederlands ontwikkelingsbeleid, VVD-Fractie Tweede Kamer, Den Haag, 11 november.

Waard, P. de (2017), Is de Derde Wereld het nieuwe taboe? (column), de Volkskrant, 7-3-2017.

Wahab, I. (1972), Uitbreiding van de handel, Internationale Spectator, jg.xxvi, nr. 5, 8 maart, 421-433.

−−−−−−− (1982), De effecten van prijsstabilisatie op de grootte en instabiliteit van de exportopbrengsten; Een empirische studie naar de gevolgen van het Geïn-tegreerde Grondstoffenvoorstel, Proefschrift Vrije Universiteit Brussel.

Warren, B. (1980), Imperialism: Pioneer of Capitalism, Verso/NLB, Londen.

WBS (1981), Socialistisch Reformisme en Nieuwe Internationale Economische Orde, Buitenlands-politieke Notities, No. 2, Wiardi Beckman Stichting in samenwerking met de Evert Vermeer Stichting, PvdA, Amsterdam.

Weeda, A. (1978), (interview met) Jan Pronk, in Gortzak, W. red. (1978), p. 96-104.

Weenink, W.H. (1979a), De Koning: ‘Hulp moeten we periodiek gaan onderzoeken’, NRC Handelsblad, 16 juli.

−−−−−−−−−−− (1979b), Hervatting van de Noord-Zuid-dialoog?, NRC Handelsblad, 26 september.

−−−−−−−−−−− (1980a), Offensief Nederland voor deelname aan top Noord Zuid, NRC Handelsblad, 22 augustus.

−−−−−−−−−−− (1980b), EG weigert Nederlands plan voor meer hulp, NRC Handelsblad, 28 augustus.

−−−−−−−−−−− (1981a), Startsein voor de nieuwe dialoog Noord-Zuid blijft uit, NRC Handelsblad, 20 januari.

−−−−−−−−−−− (1981b), Prof.Verwey over het nieuwe zeerechtverdrag: ‘Erfdeel mensheid schiet er bij in’, NRC Handelsblad, 28 maart.

−−−−−−−−−−− (1981c), Rudiger von Wechmar: ‘Doorbraak in Noord-Zuid-dialoog nabij’, NRC Handelsblad, 3 april.

−−−−−−−−−−− (1981d), Armste en rijke landen eens over groot aantal punten, NRC Han-delsblad, 15 september.

Weezel, M.van (1978), Verelendung: nieuwe norm voor ontwikkelingshulp, Vrij Neder-land, 19-8-1978.

Wellenstein, E.P. (1977a), ‘De Nieuwe Internationale Economische Orde’, Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (Pre-adviezen), No. 75, September 1977, p. 73-117.

−−−−−−−−−−−− (1977b), De Parijse Noord-Zuiddialoog, Internationale Spectator, jg. xxxi, nr.9, september, p. 581-588.

Werkgroep-Bakker (2013), Naar een nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking; Beschouwingen over ODA; Interdepartementaal Beleidsonderzoek, Rijksoverheid, Den Haag.

Werkgroep Coleval-konsultatie (1980), Verslag van de Coleval-konsultatie op 1 maart 1980, Sekretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking, Dienstencentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Leusden.

Werkgroep Evaluatie Ontwikkelingshulp (1969), Evaluatie van de Nederlandse Ontwik-kelingshulp; onderzoek verricht in opdracht van de Nederlandse regering, (Werkgroep Janssen sj), Tilburg, Instituut voor ontwikkelingsvraagstukken (eigen uitgave), met acht losse bijlagen.

Wertheim, W.F. (1950), Herrijzend Azië; Opstellen over de Oosterse samenleving, Van Loghum Slaterus, Amsterdam.

Werts, J. (2008), The European Council, J.Harper Publishing, London.

Wesseling, H.L. (2012), De dekolonisatie was overal lastig, NRC Handelsblad, 16-17 oktober 2012.

Wesselius, J. (1981), Armste landen zijn enige hoop rijker, de Volkskrant, 15 september.

Westhoff, J. (1973), Het associatiebeleid van de Europese Gemeenschappen, Interna-tionale Spectator, jg.xxvii, nr. 5, 8 maart, p. 149-155.

Wichelen, S.van (1978), Mythevorming rond het Nederlandse medefinancieringsprogramma, Internationale Spectator, jg.xxxii, nr.9, september, p. 552-560.

Wilson, G. (1986), Commodity pacts knell?, Development Forum, April, p. 13.

Winter, J.H.M. de (1976), Havanna en Moskou: De ‘sovjetisering’ van de Cubaanse revolutie, Internationale Spectator, jg. xxx, nr. 7, juli, p. 405-428.

Wit, Y.B. (1966), Ontwikkelingshulp en de stijgende buitenlandse schuld der ontwikkelingslanden, Internationale Spectator, jg. xx, nr. 5, 8 maart, p. 343-364.

Witte-Rang, G. (2008), Geen recht de moed te verliezen; Leven en werken van Dr.H.M.de Lange 1919-200, Boekencentrum, Zoetermeer.

Witteveen, I & J. Oppewal (1983), Star uitgevoerd doelgroepenbeleid, Te weinig overleg met Colombianen, NIO-Kroniek, nr. 29 (november-december), p. 13-15.

World Bank (1980), World Development Report 1980, Oxford University Press, New York.

−−−−−−−−−− (1982), World Development Report 1982, Oxford University Press, New York.

−−−−−−−−−− (1984), World Development Report 1984, Oxford University Press, New York.

−−−−−−−−−− (1995), Workers in an Integrating World, World Development Report 1995, Ox ford University Press, New York.

−−−−−−−−−− (2018), Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle, Washington DC, World Bank.

Zartman, I.W. (1971), The Politics of Trade Negotiations between Africa and European Economic Community: The Weak Confront the Strong, Princeton U.P., Prince-ton, New Jersey.

Zeller, A. (1970), L’Imbroglio Agricole du Marché Commun, Calmann-Lévy, Paris.

Zevenbergen, A. (2002), De deskundige: leerling en leermeester; Een halve eeuw uitzending van ontwikkelingswerkers, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag.

Zijlstra, J. (1993), Structureel begrotingsbeleid, toen en nu, in Clerx et al., red. (1993), p. 21-39.

Zwan, A. van der, (2008), Van Drees tot Bos; zestig jaar succes en mislukking; geschiedenis van de PvdA, Balans, Amsterdam.

Zwan, B. van der, B. de Graaff en D.Hellema, red., (2008), In dienst van Buitenlandse Zaken; Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw, Boom, Amsterdam.

 

 

 

 

 

-o-o-o-

Licentie

Ministers voor de schone schijn? Copyright © 2019 by Huub Coppens. Alle Rechten Voorbehouden.

Deel dit Boek