Inhoudsopgave

Lijst van tabellen
Samenvatting
1. Inleiding en opzet
1.1 Ontwikkelingssamenwerking een overheidstaak? Maar hoe dan?
Enkele termen en begrippen
Alleen de ontwikkelingsresultaten laten tellen?
Ontwikkelingsresultaten niet als maatstaf voor donorprestaties
1.2 Twee modellen van beleid tegenover ontwikkelingslanden
Visies, ministerstaken en voorlichting
Het hulpbeleid
Structurele ontwikkelingssamenwerking en overige relaties
1.3 Kanttekeningen, onderzoeksopzet, en inhoud
Onderzoeksopzet
Bronnen
Inhoud
2. Elementen uit de voorgeschiedenis: 1945-’65
Het ontstaan van het ‘ontwikkelingsvraagstuk’
Nederlands initiële respons
Het Nederlandse publiek
Nieuwe elementen: ook financiële en bilaterale hulp?
Verdere omvangsdiscussie
Politiek, charitas, of maatschappijhervorming?
En het economische eigenbelang?
Een nieuwe regeringsnota
Een staatssecretaris voor de ontwikkelingshulp
Hoeveel interdepartementale coördinatie, en door wie?
Ook een nationale adviesraad (NAR) controversieel?
Handel en andere financieel-economische relaties: de geboorte van Unctad
Doorgaande ambtelijke wrijvingen en nieuwe instituties
Medefinanciering particuliere organisaties en vrijwilligers
Een zwakke staatssecretaris?
Omvang en componenten van de Nederlandse middelenstroom 1950-’65
3. 1965-’67 Periode-Bot
(Inleidende opmerkingen)
3.1. Bot en zijn positie in het kabinet-Cals
Het formatie-akkoord
Alles weer op losse schroeven?
Het gevecht om Bots taak en bevoegdheden
3.2 Het hulpbeleid en de beleidsomgeving in Nederland
Een eigen begrotingsnota voor het hulpbeleid als geheel
Schijnconstructies
Hoofdcomponenten van de ontwikkelingsbegroting
Kon Nederland zijn ontwikkelingshulp niet kwijt in 1965?
Nog meer gerommel met de cijfers
Binnenslijns goochelen en andere foefjes
Gesjoemel en administratief geknoei
Leugentjes om een grotere leugen te kunnen continueren
Naar een nieuwe beleidsfilosofie
Het tweede en laatste begrotingsjaar 1967
Overzicht van de hulpverlening in de periode-Bot
De landenkeuze
Nederland als voortrekker
3.3. Structuurverandering in de wereldeconomie en het internationale overleg
Unctad en GATT, en de weg naar Unctad-2
Handel in grondstoffen en het belang van ontwikkelingslanden
Handel in halffabrikaten en eindproducten
Internationale financiële compensatie en het IMF-systeem
Internationaliserend bedrijfsleven en overheidssteun
Overige internationale transacties en het overleg daarover
Internationale zeescheepvaart
Politiek-juridische kwesties
3.4 Bot en de aanpak van de kabinetten-Cals en Zijlstra
Probleemdefinitie en motivering
Bewindspersoon en bevoegdheden
Voorlichting en publieksopvoeding
Omvang en kwaliteit van de hulp
Opstelling en beleid in het internationale overleg
In hoeverre was dit alles overtuigend?
4. 1967-’71 Periode-Udink
(Inleidende opmerkingen)
4.1 Udink, zijn ideeën en zijn positie in het kabinet-De Jong
De man van de Internationale Ontwikkelingsstrategie
Visie en globale beleidsdoelstellingen
Wrikken aan de competenties
Voorlichting en kritiek uit de samenleving
Struikelend naar het einde
4.2 Het hulpbeleid en de beleidsomgeving in Nederland
Begroting en werkelijkheid:
A. De terugkeer van de kapitaalmarktfinanciering
B. En dan ook nog rentesubsidies?
C. EEG-Ontwikkelingsfonds: een rechtzetting
D. West-Irian Fonds
E. Overige toerekeningen aan het plafond
F. Oneigenlijke toerekeningen: een poging tot kwantificering
Vuistregels voor toerekeningscorrecties bij Instituten & Cursussen
En de andere toerekeningen aan het ontwikkelingsplafond?
Het totaal van de oneigenlijke toerekeningen in 1968-’71
Overzicht van de totale hulpverlening in de periode-Udink
Udinks proeve van een stuwmeeroverzicht
Vergelijking Nederland met de DAC-groep
De landenkeuze
Apolitiek en zonder moraal?
Spanningen in de koninkrijksrelaties
Hulpbinding en bestedingsoverleg
Samenwerking met particuliere organisaties
4.3 De aanpak van internationale economische structuren: de rol van Nederland
Genève, Algiers en New Delhi
Grondstoffen: de ondraaglijke leegte van aanbevelingen
Industriegoederen: naar algemene preferenties?
Overige handelsproblemen tijdens en na Unctad-2
Internationale zeescheepvaart en vloot- en havenontwikkeling
Ontwikkelingshulp en andere publieke kapitaalstromen
Bedrijfsinvesteringen, ander particulier kapitaal, en de FMO
Handelstegenslagen en onrust in het internationale geldstelsel
Enkele politiek-juridische en institutionele kwesties:
– Mensenrechten, vluchtelingen, gastarbeiders en natuurlijke hulpbronnen
– De instituties van de Yaoundé-associaties van de EEG
– Welk ontwikkelingsbeleid van de EEG: mondiaal of regionaal?
Nederland en Unctad: verbeteringen mogelijk?
Unctads toekomst?
4.4 Udink en de bijdrage van het kabinet-De Jong
Probleemdefinitie en motivering
Bewindspersoon en bevoegdheden
Voorlichting en publieksopvoeding
Omvang en kwaliteit van de hulp
Opstelling en beleid in het internationale overleg
Hoe effectief en serieus was dit alles?
5. 1971-’73 Periode Boertien
(Inleidende opmerkingen)
5.1 Kabinetsformaties, ministeriële verhoudingen en beleidsvisies en -doelstellingen
Kabinetsformatie in 1971 en ontwikkelingssamenwerking
Politieke crisis in 1972 en haar consequenties
Boertiens positie in de kabinetten-Biesheuvel-1 en 2
Boertiens ontwikkelingsvisie en de beleidsdoelstellingen van het kabinet
5.2 Unctad-3 en Nederland, en andere internationale ontwikkelingen
Internationale monetaire crisis en nieuwe actoren en onderwerpen
Publieksmobilisering en politieke actie in Nederland
De ministeriële competentiekwestie inzake Unctad-3
Interne beleidsbeïnvloeding en de delegatie-instructie
Het verloop van Unctad-3 en enkele saillante uitkomsten
Nederlands daden en opvattingen tijdens Unctad-3
Ontwikkelingen na Unctad-3:
– Monetaire hervorming en eerste evaluaties
– De EEG op drift in Franse dagdromen
– Overige onderhandelingsresultaten
5.3 Hulpbeleid en andere overheidsactiviteiten in Nederland
Een ingenieus compromis van Udink
Begrotingsvervuiling onder Boertien
Bewust beleid of toeval?
Ontwikkeling van de overheidshulp in de periode-Boertien
De groei van het stuwmeer: een interpretatie
Vergelijking met de DAC-cijfers
Hulpkwaliteit en landenbeleid
Samenwerking overheid en particulieren
Ambtelijke fricties, en een eerste evaluatie
Uitzicht op nieuwe verhoudingen?
5.4 Boertien en de resultaten van het kabinet-Biesheuvel
Probleemdefinitie en motivering
Bewindspersoon en bevoegdheden
Voorlichting en publieksopvoeding
Omvang en kwaliteit van de hulp
Opstelling en beleid in het internationale overleg
Alleen maar schone schijn?
6. 1973-’77 Periode-Pronk
6.1 Het kabinet-Den Uyl en zijn minister voor ontwikkelingssamenwerking
Ook ‘progressieve’ verdeeldheid
Pronk: deskundig, ambitieus en gedreven, maar ook kwetsbaar
Beleidsdoelstellingen en -instrumenten
Herverdeling van bevoegdheden
6.2 Hoop op internationale doorbraken en de Nederlandse respons
De oliecrisis en haar achtergronden
Enkele gevolgen
Toenemende differentiatie
Nederlands positie
Naar een Nieuwe Internationale Economische Orde?
Onderhandelingen in vele fora
De EEG liever op eigen houtje
Een sleutelrol voor OPEC?
Op naar echte onderhandelingen
Het CIES-experiment
De EG en Pronk
De eerste ronde binnen en buiten de CIES
Unctad-4 en de grondstoffencontroverse
De slotronde van de CIES
Een ultieme test?
Overige ontwikkelingen en vooruitzichten?
6.3 Beleid en beleidsomgeving in Nederland
6.3.1 Omvang en financiering van de Nederlandse overheidshulp
De strijd in de ministerraad
Oneigenlijke toerekeningen en het ODA en non-ODA-onderscheid
Oneigenlijke ODA-toerekeningen
Oneigenlijke non-ODA-toerekeningen
Het totaal van de oneigenlijke toerekeningen
Overzicht van de hulpverlening in de periode-Pronk
De werkelijke uitgaven en de ontwikkeling van het stuwmeer
Uitvoeringsproblemen en een ingebouwde uitgavenrem
De internationale omvangsdoelstelling eindelijk bereikt
6.3.2 Het bilaterale en multilaterale hulpbeleid
De criteria voor concentratielanden
De uitverkoren landen
Indonesië
Suriname
Landen èn doelgroepen, particuliere organisaties, en basisbehoeften
6.3.3 Ontwikkelingshulp, bedrijfsleven en economische structuur
Hulpbinding en bestedingsbeleid
– Reacties op kritieken
Directe bedrijfsinvesteringen in ontwikkelingslanden en de FMO
Herstructurering met een ontwikkelingsdimensie ?
6.3.4 Overige kwesties
Publieksvoorlichting en andere draagvlakactiviteiten
Controversen over de ambtelijke organisatie
Inspectie en evaluatie, intern en extern
Breuklijnen in wording
6.4 Pronk en de geloofwaardigheid van het kabinet-Den Uyl
Probleemdefinitie en motivering
Bewindspersoon en bevoegdheden
Voorlichting en publieksopvoeding
Omvang en kwaliteit van de hulp
Opstelling en beleid in het internationale overleg
Nog veel schijn en een onzekere toekomst
7. 1977-’81 Periode-De Koning
7.1 De minister die het beleid wilde voortzetten en verbeteren
De regeringsverklaring
De Konings uitgangspunten
Geen competentiewijziging nodig?
Kabinetssamenstelling en parlementaire steun
7.2 Economische crises, haperende internationale besluitvorming en Nederland
7.2.1 De tweede oliecrisis
De Islamitische revolutie in Iran
Ontwikkeling van de olieprijzen en enkele economische gevolgen
Extra problemen van ontwikkelingslanden tijdens de tweede oliecrisis
7.2.2 Openingen voor verder Noord-Zuid-overleg?
Ideeën van het OESO-secretariaat
Verdere discussies in Nederland
De Konings tweesporenbeleid
Twee doelstellingen of één?
7.2.3 1979: Op zoek naar nieuwe mogelijkheden
Unctad-5: nog fiducie in nieuwe pogingen?
Nederland in Manilla
De Konings structuurnota
Lomé-2: voortzetting met enige verdieping en verbreding
7.2.4 1980: Irrationele manoeuvres en kansloze voorstellen
Unido-3: een strategische nederlaag in een dubieuze strategie
Commissie-Brandt: een nieuw rapport voor dovemansoren?
DD-3 en de NRGN: koppelingen zonder winst
7.2.5 De EG en ontwikkelingslanden en De Konings laatste maanden
Naar een beter ontwikkelingsbeleid van de EG? – de voorbereidingen
Naar een beter ontwikkelingsbeleid van de EG? – het voorzittershalfjaar
Conferenties voor en tijdens de na-fase
7.2.6 Sectoronderwerpen en thema’s chronologisch
Grondstoffen
Olie en andere energiedragers
Fabrikaten en handel in het algemeen
Ontwikkelingshulp, andere kapitaalstromen en financieel-monetaire problemen
Falende uitdagingen aan Noord en Zuid:
– De Gelijkgezindenbeweging en Nederland
– De treurige obstructie van het basisbehoeftenpleidooi
– De onderhandelingsstrategie van de Derde Wereld
7.3 Beleid en beleidsomgeving in Nederland
7.3.1 Omvang en financiering van de Nederlandse overheidshulp
De begrote bedragen
De werkelijke uitgaven en het stuwmeer
Vermindering van de kapitaalmarktfinanciering?
Ontwikkelingshulp mengen met exportbevordering
De oneigenlijke toerekeningen niet verhoogd?
Nederland en de internationale omvangsdoelstelling
7.3.2 Het bilaterale en multilaterale hulpbeleid
Minder concentratielanden op basis van dezelfde criteria
De protesten: politiek in allerlei soorten
Toch nog wijziging, maar waarom eigenlijk?
Ex-concentratielanden en bezinning op de concentratiegedachte
Suriname
Overige ontvangende landen
Het bereiken van de doelgroepen
7.3.3 Ontwikkelingssamenwerking, bedrijfsleven en economische structuur
Hulpbinding en bestedingsbeleid
Directe bedrijfsinvesteringen in ontwikkelingslanden en de FMO
Ontwikkelingssamenwerking en herstructurering?
7.3.4. Overige kwesties
Publieksvoorlichting en andere draagvlakactiviteiten
Reorganiseren zonder eind en de interdepartementale kwestie
Inspectie en evaluatie, intern en extern
Opnieuw mislukkende pogingen tot verbetering van de OS-bevoegdheden
7.4 De Koning en de realiteit van het kabinet-Van Agt-1
Probleemdefinitie en motivering
Bewindspersoon en bevoegdheden
Voorlichting en publieksopvoeding
Omvang en kwaliteit van de hulp
Opstelling en beleid in het internationale overleg
Meer of minder schijn onder De Koning?
8. Nawoord
Schone schijn?
Enkele primeurs
Vervolgvragen en vooruitzichten
Slot
Chronologie van de Nederlandse bewindslieden voor ontwikkelingssamenwerking
Bronnen
Afkortingen
Over de auteur

Licentie

Ministers voor de schone schijn? Copyright © 2019 by Huub Coppens. Alle Rechten Voorbehouden.

Deel dit Boek